TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Giám đốc Trung tâm: Ths. Nguyễn Xuân Tiến, ĐT: (024) 33541340

Phó Giám đốc Trung tâm:

- Ths. Nguyễn Cao Cường, ĐT: (024) 33541340

- Ths. Đinh Minh Tuấn, ĐT: (024) 33541340

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 22/QĐ-HVCBXD ngày 04/3/2021 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng)

Chức năng

Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng có các chức năng:

- Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển đô thị;

- Dịch vụ khoa học và công nghệ:

+ Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng;

+ Lập quy hoạch xây dựng;

+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng; báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng;

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và các công trình khác;

+ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và các công trình khác;

+ Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển đô thị;

+ Tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng;

+ Khảo sát xây dựng;

+ Kiểm định xây dựng;

+ Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý xây dựng và phát triển đô thị;

+ Phổ biến thông tin khoa học công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

(Đối với những lĩnh vực hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

Trung tâm có con dấu và mã số thuế theo quy định, được mở tài khoản tại Ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật và ủy quyền phân cấp của Giám đốc Học viện. Trung tâm có trách nhiệm lập báo cáo tài chính định kỳ, đột xuất (tháng, quý, năm) với Học viện và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tài chính kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Nhiệm vụ

1. Lập quy hoạch xây dựng;

2. Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

3. Thiết kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và các công trình khác;

5. Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

6. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển đô thị;

7. Tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng;

8. Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình và khảo sát địa chất công trình;

9. Kiểm định xây dựng;

10. Phổ biến thông tin khoa học công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển đô thị;

11. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý xây dựng và phát triển đô thị;

12. Thực hiện các nhiệm vụ đối với đơn vị thành viên của Học viện và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

 


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207