Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Xem trang tĩnh - Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Giám đốc Trung tâm: Ths. Nguyễn Xuân Tiến, ĐT: (024) 33541340

Phó Giám đốc Trung tâm:

- Ths. Nguyễn Cao Cường, ĐT: (024) 33541340

- Ths. Đinh Minh Tuấn, ĐT: (024) 33541340

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207