TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TẠP CHÍ

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tạp chí:  Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương, ĐT: (024) 33120207

Phó Giám đốc Trung tâm:

- Ths. Đỗ Thị Diễm, ĐT: (024) 33120207

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 417/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Tạp chí)

Chức năng:

Trung tâm Thông tin và Tạp chí là đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần về tài chính; Thực hiện chức năng: Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin của Học viện; Là đầu mối xây dựng, tuyên truyền và quảng bá thương hiệu của Học viện.

Trung tâm Thông tin và Tạp chí được khắc con dấu theo mẫu quy định và được mở tài khoản để giao dịch.

Nhiệm vụ”

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển Trung tâm giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của Trung tâm theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện, trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng, hoàn thiện, quản lý và vận hành trang thông tin điện tử của Học viện (Website: amc.edu.vn).

3. Xây dựng nội dung, tổ chức xuất bản Tạp chí Xây dựng và đô thị.

4. Đầu mối hoạt động truyền thông của Học viện, bao gồm:

4.1. Tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các mặt hoạt động của Học viện và của ngành Xây dựng;

4.2. Tuyên truyền, giới thiệu các mặt hoạt động và kết quả hoạt động của Học viện;

4.3. Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về các hoạt động, các sự kiện quan trọng của Học viện;

4.4. Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức các sự kiện, các hội nghị, hội thảo phục vụ các mặt công tác của Học viện;

4.5. Xây dựng, tuyên truyền và quảng bá thương hiệu của Học viện.

5. Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu thông tin và mạng thông tin nội bộ của Học viện; Đầu mối tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin của Học viện.

6. Tham gia xúc tiến mở lớp, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn với các đơn vị, địa phương; Tổ chức chiêu sinh trực tuyến; Chủ trì quản lý về mặt kỹ thuật - công nghệ truyền thông hệ thống đào tạo từ xa (E-Learrning) của Học viện.

7. Thực hiện các dịch vụ thông tin tuyên truyền; Từng bước triển khai thực hiện các dịch vụ điện tử có thu phí qua mạng theo quy định pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

8. Tổ chức thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu, lưu trữ tài liệu, sách, báo, tạp chí, khoa học công nghệ; Quản lý thư viện để phục vụ tra cứu và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ các mặt hoạt động của Học viện.

9. Tham gia, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện. Tham gia viết bài cho Tạp chí Xây dựng và đô thị.

10. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

11. Hỗ trợ các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

13. Chủ động liên hệ và phối hợp với các đơn vị: Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các cơ quan thông tin truyền thông khác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207