PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG

Giám đốc Phân viện: Nguyễn Tiến Dân, ĐT: (0236) 6279579

1. Chức năng:

Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Trung có chức năng giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng, các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên (sau đây gọi chung là các tỉnh miền Trung); đại diện cho Học viện trong quan hệ giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các tỉnh miền Trung theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Học viện.

2. Nhiệm vụ:   

1. Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất nhu cầu và tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Học viện tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn các tỉnh miền Trung theo chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, năm của Học viện.

3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Học viện tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện trên địa bàn các tỉnh miền Trung; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá về tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tình hình thực hiện pháp luật ngành xây dựng ở các tỉnh miền Trung, tổng hợp báo cáo Giám đốc Học viện để báo cáo Bộ Xây dựng.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với Giám đốc Học viện về tình hình hoạt động của Phân viện và kết quả thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng, kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

5. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của Học viện và quy định hiện hành của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207