VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Viện trưởng: Ths. Vũ Thị Thanh Hương, ĐT: (024) 33120725

Các Phó Viện trưởng:

- Vũ Thị Bích Hiền, ĐT: (024) 33120279

- Chu Thị Yến, ĐT: (024) 33120279

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 415/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế)

Chức năng:

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (Tên giao dịch tiếng Anh: Institute for Training and International cooperation) là đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần về tài chính; Thực hiện chức năng: Đầu mối giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện và tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế; Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực được phân công.

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế được khắc con dấu theo mẫu quy định và được mở tài khoản để giao dịch.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển Viện giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của Viện theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện, trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

2. Đầu mối giúp lãnh đạo Học viện về các hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Học viện. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm xúc tiến, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân trong nước, khu vực và trên thế giới.

3. Nghiên cứu, xây dựng chương trình và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế: Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo quốc tế; Tổ chức cho các đoàn Việt Nam đi khảo sát, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và đón tiếp các đoàn, giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến thăm và làm việc tại Học viện.

4. Nghiên cứu, xây dựng chương trình, tham gia giảng dạy và tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành Xây dựng và các đối tượng khác có nhu cầu.

5. Phối hợp với các đơn vị liên kết với các Trường đại học trong và ngoài nước tổ chức đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch phục vụ các hoạt động của Học viện;

7. Phối hợp tham gia các chương trình, dự án, đề tài được Bộ Xây dựng và Học viện giao hoặc theo đặt hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Hợp tác, liên kết, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện nghiên cứu, thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo sự phân công của Giám đốc Học viện

8. Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp với kế hoạch phát triển nhân sự của Học viện; Căn cứ vào nhu cầu công tác, Viện được đề xuất với Giám đốc Học viện mời các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về nghiên cứu và giảng dạy.

9. Tham gia, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện và Học viện; Tham gia viết bài cho Tạp chí Xây dựng và đô thị và trang thông tin của Học viện.

10. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ của Học viện. 

11. Hỗ trợ các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

13. Chủ động liên hệ và phối hợp với các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị của Bộ có dự án quốc tế, các tổ chức quốc tế và đối tác khác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207