VIỆN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Phó Viện trưởng phụ trách: Ths. Đặng Thị Quỳnh Hoa, ĐT: (024) 33120204

Phó viện trưởng: 

- Ths. Nguyễn Lan Viên, ĐT: (024) 33120204

- TS. Ngô Thọ Hùng, ĐT: (024) 33120204

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 411/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quản lý phát triển đô thị)

Chức năng:

Viện Quản lý phát triển đô thị (Tên giao dịch tiếng Anh: Institute for Urban Development and Management) là đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần về tài chính; Thực hiện chức năng: Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý đô thị; Tư vấn, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, các dự án trong nước và quốc tế liên quan tới quản lý và phát triển đô thị; Liên kết với các đối tác để hỗ trợ kỹ thuật cho các giải pháp phát triển đô thị; Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công.

Viện Quản lý phát triển đô thị được khắc con dấu theo mẫu quy định và được mở tài khoảnđể giao dịch.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển Viện giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của Viện theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện, trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

2. Đầu mối, tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, giảng dạy và tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý đô thị bao gồm:

2.1. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị đối với cán bộ chính quyền đô thị các cấp và công chức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân hoặc chính quyền đô thị các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phát triển đô thị tại địa phương;

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về kỹ năng quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đô thị;

2.3. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị cho đội ngũ cán bộ trong các Viện nghiên cứu, doanh nghiệp có hoạt động xây dựng và các cá nhân có nhu cầu.

3. Chủ trì nghiên cứu, tư vấn, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên quan tới quản lý và phát triển đô thị, bao gồm:

3.1. Thực hiện công tác nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức và các nguồn tài trợ phù hợp;

3.2. Đề xuất và triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị;

3.3. Kết nối các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia đô thị trong nước và quốc tế để thực hiện các hoạt động tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị;

3.4. Huy động các nguồn lực tài chính và tri thức, hợp tác với các thành phố trong nước và quốc tế thúc đẩy sáng kiến phát triển đô thị.

4. Liên kết với các đối tác để hỗ trợ kỹ thuật cho các giải pháp phát triển đô thị: Đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị thích ứng…

5. Phối hợp tham gia các chương trình, dự án, đề tài được Bộ Xây dựng và Học viện giao hoặc theo đặt hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Hợp tác, liên kết, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện nghiên cứu, thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo sự phân công của Giám đốc Học viện

6. Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp với kế hoạch phát triển nhân sự của Học viện;Căn cứ vào nhu cầu công tác, Viện đề xuất với Giám đốc Học viện mời các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng,chuyên gia,.. thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Viện.

7. Tham gia, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện. Tham gia viết bài cho Tạp chí Xây dựng và đô thị.

8. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ của Học viện. 

9. Hỗ trợ các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

11. Chủ động liên hệ và phối hợp với các đơn vị: Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Kiến trúc quy hoạch, Vụ Hợp tác quốc tế, các tổ chức quốc tế và các đối tác khác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207