KHOA QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Minh Tú, ĐT: (04) 33120205

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 410/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Quản lý nhà và Thị trường bất động sản)

Chức năng:

Khoa Quản lý nhà và Thị trường bất động sản là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện; Thực hiện chức năng: Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà và thị trường bất động sản; Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Xây dựng; Xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Tham gia phổ biến pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ; Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch phát triển hoạt động của Khoa giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của Khoa theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu 

2.1. Đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực về quản lý nhà và thị trường bất động sản;

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Xây dựng;

2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng. 

3. Tổ chức phổ biến, tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản; Thanh tra chuyên ngành Xây dựng và Xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

4. Phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

5. Tham gia, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Khoa và Học viện. Tham gia viết bài cho Tạp chí Xây dựng và đô thị.

6. Quản lý các hoạt động của Khoa theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian và chất lượng theo quy định; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa các giảng viên trong khoa với các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng.

7. Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa phù hợp với kế hoạch và yêu cầu phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện; Căn cứ vào nhu cầu công tác, Khoa được đề xuất với Giám đốc Học viện mời các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về nghiên cứu và giảng dạy.

8. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ của Học viện. 

9. Hỗ trợ các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

11. Chủ động liên hệ và phối hợp với các đơn vị: Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Thanh tra Bộ Xây dựng, Vụ Pháp chế, Văn phòng Ban chỉ đạo, Hiệp hội Bất động sản và các đơn vị khác trong và ngoài Học viện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207