KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trưởng khoa: Ths. Vũ Hoàng Ngọc, ĐT: (04) 33120202

Phó Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Đức Phương, ĐT: (04) 33120202

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 409/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Quản lý xây dựng)

Chức năng:

Khoa Quản lý xây dựng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện, thực hiện chức năng: Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng; Tham gia phổ biến pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ; Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch phát triển hoạt động của Khoa giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của Khoa theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và hoạt động xây dựng, bao gồm:

2.1. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng điều kiện, năng lực hoạt động hành nghề Xây dựng;

2.2. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ngành Xây dựng;

3. Tham gia phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

4. Phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Học viện theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

5. Tham gia, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Khoa và Học viện. Tham gia viết bài, biên tập cho Tạp chí Xây dựng và đô thị và tham gia công tác tư vấn đầu tư xây dựng.

6. Quản lý các hoạt động của Khoa theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian và chất lượng theo quy định; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa các giảng viên trong khoa với các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng.

7. Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa  phù hợp với kế hoạch và yêu cầu phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện; Căn cứ vào nhu cầu công tác, Khoa được đề xuất với Giám đốc Học viện mời các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về nghiên cứu và giảng dạy.

8. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ của Học viện. 

9. Hỗ trợ các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

11. Chủ động liên hệ và phối hợp với các đơn vị: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và các đơn vị khác của Bộ để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207