PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Trung Kiên, ĐT: (024) 33120208

Các Phó Trưởng phòng: 

- Ths. Nguyễn Thị Vân Anh, ĐT: (024) 35522216

- Ths. Nguyễn Kim Thanh, ĐT: (024) 35522216

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 408/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đào tạo)

Chức năng:

Phòng Quản lý đào tạo là đơn vị trực thuộc Học viện, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong các lĩnh vực:

1. Nghiên cứu đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược đào tạo và phát triển ngành Xây dựng; Các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chung của Học viện.

2. Đầu mối, phối hợp, thực hiện công tác xúc tiến mở lớp của Học viện; Đầu mối nghiên cứu thị trường hợp tác với các đối tác về đào tạo, bồi dưỡng.

3. Đầu mối, phối hợp thực hiện công tác quản lý vận hành, kiểm soát chất lượng các lớp đào tạo bồi dưỡng của Học viện.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Đầu mối, phối hợp các cá nhân, đơn vị trong Học viện xây dựng kế hoạch đào tạo của Học viện theo tháng, quý, năm.

2. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác mở lớp của các cá nhân, đơn vị theo kế hoạch được phê duyệt.

3. Đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện nghiên cứu đề xuất cải tiến và xây dựng mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện và đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.

4. Đầu mối, phối hợp và tham gia với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng chương trình, lập dự toán, xác định thời gian, địa điểm mở lớp, yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị dự thảo, thương thảo hợp đồng, thanh quyết toán các lớp theo quy định.

5. Chủ trì, phối hợp tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức theo các đề án, dự án của Chính phủ do Bộ Xây dựng phân cấp; Các dự án, đề án của các địa phương, tổ chức quốc tế do Học viện khai thác (Đề án 1961, 1600,..).

6. Đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi sát hạch đối với các chức danh hành nghề hoạt động xây dựng có điều kiện trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

7. Đầu mối, phối hợp với các Học viện, Trường, Trung tâm,… trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng theo kế hoạch.

8. Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý vận hành và kiểm soát chất lượng các khóa học của Học viện, cụ thể bao gồm các nhiệm vụ:

8.1. Xây dựng tiến độ đào tạo, bố trí giảng viên giảng dạy các chương trình; Phối hợp tổ chức, chuẩn bị các điều kiện vận hành khóa học theo quy định;

8.2. Kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các khóa học bao gồm: Chất lượng công tác quản lý và phục vụ các khóa học; Kế hoạch lên lớp của giảng viên, thời gian, chất lượng giảng dạy; Chất lượng tài liệu và các nội dung khác tùy theo yêu cầu cụ thể của từng khóa học;

8.3. Quản lý hệ thống tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tổ chức in, sao tài liệu phục vụ giảng dạy của các lớp. Tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các nội dung tài liệu theo yêu cầu;

8.4. Quản lý điều hành chung các lớp học trong và ngoài Học viện, đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, công tác điều phối viên;

8.5. Quản lý ngân hàng đề thi và công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của các lớp;

8.6. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội quy, quy chế giảng dạy, họp xét tốt nghiệp các lớp;

8.7. Thực hiện công tác quản lý học viên theo quy định; Tiếp nhận, quản lý hồ sơ học viên, đánh giá kết quả học tập; Quản lý việc in, cấp phát chứng nhận, chứng chỉ, đề xuất khen thưởng, kỷ luật; Tổng hợp, báo cáo và lưu trữ hồ sơ các lớp theo quy định.

9. Đầu mối, phối hợp các đơn vị xây dựng danh mục phân công chuyên đề, đăng ký chuyên đề mới và phân công phụ trách tài liệu cho các giảng viên theo quy định của Học viện. Theo dõi định mức giảng dạy của các giảng viên và các chế độ cho giảng viên theo quy định hiện hành.

10. Phối hợp, tham gia các trang diễn đàn về đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của lãnh đạo Học viện.

11. Tham gia, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện.

12. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển của Phòng giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của phòng theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

13. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

14. Hỗ trợ các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

16. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207