PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Trưởng phòng: TS. Lê Thị Thu Huyền, ĐT: (024) 38546685

Các Phó Trưởng phòng: 

- Ths. Lê Thị Thanh Hà, ĐT: (024) 38546685

- Ths. Nguyễn Thị Xuân Hương, ĐT: (024) 38546685

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 407/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý khoa học)

Chức năng:

Phòng Quản lý khoa học là đơn vị trực thuộc Học viện, thực hiện chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Học viện quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của Học viện; Tổ chức thực hiện và quản lý các lớp tập huấn về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học

1.1. Các chương trình, đề tài, dự án cấp Bộ, cấp Nhà nước

a) Đầu mối, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Học viện xây dựng kế hoạch nghiên cứu về khoa học công nghệ và môi trường (bao gồm các lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, các dự án sự nghiệp kinh tế, các dự án xây dựng, sửa chữa nhỏ, dự án tăng cường năng lực của các tổ chức khoa học công nghệ bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học, dưới đây gọi chung là các đề tài). Dự thảo các văn bản theo quy định trình cấp có thẩm quyền.

b) Tổ chức thực hiện các đề tài mà Học viện được giao (thể hiện qua các hợp đồng Học viện ký với Bộ/ Nhà nước):

- Dự kiến Ban chủ nhiệm đề tài; Dự thảo quyết định thành lập Ban chủ nhiệm đề tài trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

- Dự thảo hợp đồng thực hiện đề tài nội bộ theo yêu cầu của Giám đốc Học viện;

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề tài theo tiến độ được duyệt;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các đề tài theo quy định;

- Tổ chức nghiệm thu từng phần kết quả thực hiện đề tài (nếu có quy định trong hợp đồng);

- Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài;

- Hướng dẫn và phối hợp với chủ nhiệm đề tài chuẩn bị, kiểm tra và nộp hồ sơ đề nghị Bộ/ Nhà nước nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài;

- Hướng dẫn và phối hợp với chủ nhiệm đề tài chuẩn bị, kiểm tra và nộp hồ sơ đề nghị Bộ/ Nhà nước thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài.

1.2.  Các đề tài cấp cơ sở

a) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Học viện xây dựng kế hoạch năm về việc thực hiện các đề tài cấp cơ sở. Hướng dẫn cá nhân, đơn vị xây dựng dự thảo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các đề tài cấp cơ sở, cụ thể như sau:

- Đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện đề tài theo tiến độ được duyệt;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các đề tài theo quy định;

- Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài;

- Hướng dẫn và phối hợp với chủ nhiệm đề tài chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ đề nghị Học viện thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài.

2. Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo tổ chức các hoạt động báo cáo khoa học và duyệt giảng cho cán bộ, giảng viên; Kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.

3. Đầu mối, phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong Học viện tổ chức và tham gia xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. 

4. Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý của Bộ.

5. Phụ trách tính giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Học viện.

6. Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý hoạt động khoa học và quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

8. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển của Phòng giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của phòng theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

9. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

10. Hỗ trợ các đơn vị trong Học việntheo chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

12. Chủ động liên hệ và phối hợp với các đơn vị: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các đơn vị khác của Bộ Xây dựng; Các đơn vị của Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Nội vụ trong các nhiệm vụ được phân công.

13. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207