PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Ths. Phan Thị Thanh Huyền, ĐT: (024) 33523040

Các Phó Trưởng phòng: 

- Ths. Nguyễn Thị Hồng Dung, ĐT: (024) 35524753

- Ths. Mạc Văn Khương, ĐT: (024) 35523811

- Ths. Nguyễn Hồng Minh, ĐT (024) 33120477

- Ths. Nguyễn Thị Phương Mai, , ĐT (024) 33120203

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 405/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức - Hành chính)

Chức năng:

Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị trực thuộc Học viện thực hiện chức năng: Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Học viện về tổ chức, nhân sự, chế độ chính sách, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Học viện; Thực hiện công tác quản lý hành chính, đầu mối tổng hợp thông tin, thống kê phục vụ sự quản lý, điều hành của Lãnh đạo Học viện và đảm nhiệm công tác Đảng vụ của Học viện.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Công tác tổ chức nhân sự: Giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự theo nhiệm vụ, quyền hạn, cụ thể:

1.1. Tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Học viện phương án kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Học viện;

1.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu xây dựng, trình Giám đốc Học viện ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; Chủ trì nghiên cứu cụ thể hóa các quy định về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, viên chức của Đảng, Nhà nước và của Bộ Xây dựng để vận dụng phù hợp với Học viện;

1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của Học viện theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Xây dựng;

1.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Ban Giám đốc về triển khai Đề án vị trí việc làm của Học viện;

1.5. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động bao gồm: Chế độ tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng, luân chuyển, đi học, đi tham quan khảo sát học tập ở trong nước và ngoài nước, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, hưu trí,…), BHYT, BHTN cho cán bộ, viên chức và người lao động, tổ chức công tác khám sức khỏe định kỳ, đột xuất và các chế độ chính sách khác theo quy định;

1.6. Thường trực công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện và thường trực trong các hội đồng: Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật và các hội đồng khác theo chức năng, nhiệm vụ quy định;

1.7. Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch cán bộ, viên chức, người lao động và đảng viên trong Học viện; Bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng cán bộ, viên chức theo quy định;

1.8. Tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động về công tác Đảng của Học viện.

2. Công tác hành chính

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Học viện. Đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác ở các đơn vị thuộc Học viện theo định kỳ hoặc đột xuất. Tổ chức chuẩn bị các cuộc họp và làm việc của Lãnh đạo Học viện với các đơn vị trong và ngoài Học viện. Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp thông tin, kiến nghị và xây dựng báo cáo trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

2.2. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác hành chính theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của Học viện. Quản lý việc sử dụng con dấu và thực hiện chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định;

2.3. Đầu mối quản lý các tài sản và trang thiết bị chung của Học viện; Điều hành phương tiện xe ô tô phục vụ theo công việc chung; Lập kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quản lý, nâng cấp, sửa chữa, thay thế, lắp đặt và mua sắm vật tư, tài sản bao gồm: Cơ sở vật chất, hệ thống thông tin liên lạc,... đảm bảo yêu cầu phục vụ mọi hoạt động của Học viện;

2.4. Giúp Ban Giám đốc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong các quan hệ đối nội, đối ngoại và thực hiện các hoạt động lễ nghi, khánh tiết của Học viện;

2.5. Phối hợp với các đơn vị mua, đặt vé máy bay, tàu hỏa và các phương tiện vận tải khác cho cán bộ, giảng viên trong và ngoài Học viện đi công tác và giảng dạy;

2.6. Thực hiện công tác Quốc phòng - An ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt.

3. Tham gia, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo phân công của lãnh đạo Học viện.

4. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển của Phòng giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của Phòng theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

5. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

6. Hỗ trợ các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

8. Chủ động liên hệ và phối hợp với các đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Các đơn vị trong và ngoài Học viện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207