VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Viện trưởng: Ths. Vũ Tiến Lâm, ĐT: (024) 38546684

Phó Viện trưởng:

- Ths. Hoàng Thị Hiền, ĐT: (024) 33541339

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 416/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức)

Chức năng:

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức (Tên giao dịch tiếng Anh: Institute for Training and Fostering Civil servants) là đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần về tài chính; Thực hiện chức năng: Điều tra khảo sát, nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng và phổ biến chính sách; Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo bồi dưỡng tập huấn trên các lĩnh vực: Lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý, trình độ nghiệp vụ cho công chức viên chức, đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương; Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng được phân công.

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức được khắc con dấu theo mẫu quy định và được mở tài khoản để giao dịch.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển Viện giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của Viện theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện, trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

3. Chủ trì, phối hợp tham gia xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, các bộ, ngành và địa phương, bao gồm:

3.1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; Cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ tham gia quản lý và hoạt động xây dựng ở các bộ, ngành và địa phương; Bồi dưỡng kiến thức hội đồng nhân dân các cấp;

3.2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo các chương trình cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng;

3.3. Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi thẩm kế viên, kiến trúc sư;

3.4. Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ ngành Xây dựng (chuyên viên chính, kế toán viên chính, nghiên cứu viên chính, thanh tra viên chính...);

3.5. Đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng;

3.6. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

5. Phối hợp tham gia các chương trình, dự án, đề tài được Bộ Xây dựng và Học viện giao hoặc theo đặt hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Hợp tác, liên kết, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện nghiên cứu, thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

6. Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp với kế hoạch phát triển nhân sự của Học viện; Căn cứ vào nhu cầu công tác, Viện được đề xuất với Giám đốc Học viện mời các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, chuyên gia.., thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Viện.

7. Tham gia, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện. Tham gia viết bài cho Tạp chí Xây dựng và đô thị.

8. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ của Học viện. 

9. Hỗ trợ các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

11. Chủ động liên hệ và phối hợp với các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, các Trường, Viện, địa phương và các đơn vị khác có liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207