Ngày đăng 20/08/2023 | 12:00 AM

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị (cấp huyện)

Lượt xem: 734  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị (cấp huyện)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG.

Công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện (Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh, Thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

Công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng.

Hội đồng nhân dân cấp Huyện, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị; Ban quản lý dự án phát triển đô thị, Ban quản lý dự án xây dựng cấp Huyện, …

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG.

a) Mục tiêu chung:

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp trong nâng cấp đô thị cấp huyện đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển đô thị.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp những kiến thức cơ bản về quản lý phát triển, nâng cấp đô thị;

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị thông qua công tác quy hoạch đô thị;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển đô thị, lập đề án phân loại đô thị;

- Lựa chọn, triển khai đầu tư, quản lý xây dựng, khai thác sử dụng kết cấu hạ tầng đô thị và kiểm soát phát triển đô thị.

- Trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp những kỹ năng để có thể chủ động, đổi mới sáng tạo, giải quyết được những vấn đề phát sinh và đề cao ý thức trách nhiệm khi thực hiện công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển và nâng cấp Huyện.

c) Giảng viên: Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, chuyên gia, giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Học viện Hành chính, các Hội nghề nghiệp, các trường Đại học trong lĩnh vực xây dựng.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.

a) Thời gian bồi dưỡng: 05 ngày (40 tiết), có 05 chuyên đề trong đó bao gồm giảng dạy, thảo luận, thực hành và kiểm tra đánh giá.

b) Nội dung chương trình:

Chuyên đề

Nội dung

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận và Thực hành

Ôn tập và kiểm tra

1

Cập nhật kiến thức pháp luật và thực tiễn về quy hoạch xây dựng, phân loại đô thị, tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính trong công tác nâng cấp đô thị

8

4

4

 

2

Kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cấp đô thị trên địa bàn cấp Huyện

8

4

4

 

3

 Chức năng, nhiệm vụ của công chức lãnh đạo, chuyên môn cấp huyện trong quá trình thực hiện nâng cấp đô thị trên địa bàn

4

2

2

 

4

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư nâng cấp đô thị và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn cấp Huyện

8

4

4

 

5

Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện trong quá trình triển khai nâng cấp đô thị

8

4

4

 

 

Ôn tập và kiểm tra

4

 

 

4

 

Tổng cộng

40

18

18

4

 

Ghi chú: Thời gian và nội dung bồi dưỡng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của địa phương cho phù hợp với tình hình thực tiễn.


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 734  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207