Ngày đăng 21/07/2022 | 12:00 AM

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5

Lượt xem: 663  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5

Hi ngh nhm nghiên cu, hc tp, quán trit và trin khai các ni dung văn kin Hi ngh ln th năm Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XIII ti cp y các cp, t chc đảng, cán b, đảng viên.


Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Sáng 21/7, B Chính tr, Ban Bí thư Trung ương Đảng t chc Hi ngh toàn quc nghiên cu, hc tp, quán trit Ngh quyết Hi ngh ln th 5, Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bng hình thc trc tiếp kết hp trc tuyến ni đim cu Trung ương ti Hi trường Diên Hng, Nhà Quc hi, thành ph Hà Ni và 11.661 đim cu cp huyn, cp xã trên toàn quc vi hơn mt triu cán b, đảng viên tham gia nghiên cu, hc tp.

Hc vin Cán b qun lý xây dng và đô th là mt trong nhng đim cu kết ni trc tiếp vi s tham gia ca Đảng y, Ban Giám đốc cùng toàn th đảng viên ca Hc vin.

D Hi ngh có các y viên B Chính tr: Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc, Th tướng Chính ph Phm Minh Chính, Ch tch Quc hi Vương Đình Hu, Thường trc Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các y viên B Chính tr, y viên Ban Bí thư, y viên Ban Chp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán b ch cht các cp y Đảng, chính quyn, Mt trn T quc Vit Nam, các t chc chính tr-xã hi trong toàn h thng chính tr.

Hi ngh nhm nghiên cu, hc tp, quán trit và trin khai các ni dung văn kin Hi ngh ln th năm Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XIII ti cp y các cp, t chc đảng, cán b, đảng viên.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề tại hội nghị.
(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Trên cơ s đó, định hướng cp y các cp, các ban, b, ngành, địa phương tiếp tc quán trit, tuyên truyn sâu rng trong cơ quan, đơn v, t chc và nhân dân; xây dng kế hoch, chương trình hành động thc hin các Ngh quyết, quyết định ca Hi ngh ln th 5, Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bo đảm thiết thc, hiu qu, góp phn đưa Ngh quyết Hi ngh nhanh chóng đi vào thc tin đời sng kinh tế-xã hi, hoàn thành thng li các mc tiêu đề ra.

Ti hi ngh, các đại biu nghe các chuyên đề "Tiếp tc đổi mi, hoàn thin th chế, chính sách, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý và s dng đất, to động lc đưa nước ta tr thành nước phát trin có thu nhp cao;" "Nông nghip, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045;" "Tiếp tc đổi mi, phát trin và nâng cao hiu qu kinh tế tp th trong giai đon mi;" "Tăng cường cng c, xây dng t chc cơ s đảng và nâng cao cht lượng đội ngũ đảng viên trong giai đon mi" do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đảng trc tiếp truyn đạt nhm giúp các đại biu nm bt mt cách đầy đủ và có h thng tinh thn ca Ngh quyết Hi ngh ln th 5, Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hi ngh toàn quc nghiên cu, hc tp, quán trit Ngh quyết Hi ngh ln th 5, Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hi ngh có ý nghĩa hết sc quan trng.


Toàn cảnh điểm cầu Học viện


Vi tinh thn, trách nhim cao trong trin khai nghiên cu, hc tp, quán trit, tuyên truyn và thc hin các văn kin Hi ngh ln th 5, Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XIII, s vào cuc quyết lit, đồng b ca toàn Đảng, h thng chính tr, s đoàn kết, đồng lòng ca mi người dân, tinh thn ch đạo ca Hi ngh ln th năm Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XIII s sm đi vào cuc sng, đạt nhiu kết qu tt đẹp, góp phn thiết thc thc hin thng li Ngh quyết Đại hi XIII ca Đảng trong thi gian ti, phn đấu hoàn thành mc tiêu chiến lược "đến gia thế k 21, nước ta tr thành nước phát trin, theo định hướng xã hi ch nghĩa."./.

Theo Qunh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Lượt xem: 663  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207