Ngày đăng 24/11/2021 | 12:00 AM

AMC tham dự khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc trực tuyến

Lượt xem: 186  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Sáng ngày 24/11, Đảng ủy Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tham gia ”Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, tòa Nhà Quốc hội với số lượng gần 600 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, văn nghệ sĩ, các tổ chức chính trị xã hội được lựa chọn để dự Hội nghị. Ngoài ra Hội nghị còn tổ chức trực tuyến nối với các điểm cầu ở các địa phương trên cả nước. Trong đó, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là một trong những điểm cầu kết nối trực tiếp.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội chuyên ngành về văn hóa, nghệ thuật Trung ương; các nhà khoa học, nhà văn hóa; các tri thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Tại điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo và các đại biểu của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị có Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng đại diện các đảng viên là bí thư chi bộ và các đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của Học viện. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cũng trong sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa báo cáo tóm tắt về việc "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

 


Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Quốc Chính).

 

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tham luận tại Hội nghị là đội ngũ các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học… nhằm khẳng định rõ hơn vai trò "soi đường cho quốc dân đi" của văn hóa, đồng thời, các tham luận cũng hiến kế định hướng phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và  ý thức của con người Việt Nam thời đại mới.

Sau bài phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, các đại biểu của Hà Nội, Thừa Thiên Huế, An Giang, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ sẽ trình bày tham luận.

 


Hình ảnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

 

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 186  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207