Ngày đăng 14/10/2021 | 12:00 AM

Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025

Lượt xem: 210  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 13/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thanh Đạt đã đồng chủ trì Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa hai Bộ trong giai đoạn 2021 - 2025.

 


Hai Bộ trưởng ký kết Chương trình hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn 2021 - 2025.

 

Kết quả phối hợp giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Xây dựng về khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2016 – 2020 được ký tại Văn bản số 4161/CTr-BKHCN-BXD ngày 30/10/2015.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã thu được những kết quả tốt đẹp trong 9 nội dung. Một là phối hợp trong việc tổ chức xây dựng và thực hiện triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm ngành Xây dựng, đảm bảo mục tiêu, phương hướng, lộ trình của các chương trình phù hợp với Chiến lược phát triển KH&CN quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Hai là phối hợp hướng dẫn xây dựng, triển khai, thực hiện hiệu quả các Chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, đặc biệt là Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến 2020.

Ba là phối hợp thúc đẩy đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN ngành Xây dựng cụ thể trong đầu tư xây dựng dự án Phòng thí nghiệm cấp quốc gia chuyên ngành nhằm phục vụ nghiên cứu chế tạo cơ khí, vật liệu xây dựng mới, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới trong xây dựng công trình ngầm, công trình ven biển, ngoài đảo, xử lý nền đất yếu, nhà cao tầng, kết cấu nhịp lớn.

Bốn là tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế giữa các nước trong khu vực ASEAN và các nước trên thế giới về KH&CN trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng, công nghệ xây dựng các công trình ngầm, công trình lớn, công trình ven biển, ngoài đảo đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững và ổn định hòa bình trong khu vực.

Năm là tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, thẩm định và công bố các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Sáu là tăng cường thúc đẩy hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu KH&CN, đào tạo nhân lực để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Bảy là lựa chọn, hình thành và đầu tư phát triển một số tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ Xây dựng thành tổ chức KH&CN mạnh, đủ khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của quốc gia thuộc ngành Xây dựng.

Tám là phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Chín là phối hợp tích hợp cơ sở dữ liệu về kết quả hoạt động, tiềm lực KH&CN vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN theo Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN.

 


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ tại Lễ ký kết.

 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Xây dựng đã ban hành một số Chương trình/Đề án khoa học công nghệ trọng điểm như Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng; Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng... Bên cạnh đó, Bộ KH&CN còn hỗ trợ Bộ Xây dựng soát xét, xây dựng mới khoảng 300 tiêu chuẩn quốc gia và ban hành mới 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Phát biểu thảo luận tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết: “Việc ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 Bộ giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tiếp tục thống nhất chú trương, định hướng của 2 Bộ là ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành Xây dựng, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Nhân Lễ ký kết, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã trao đổi thêm với Bộ Xây dựng về 3 nội dung. Một là chương trình phối hợp giai đoạn tới tập trung ưu tiên xây dựng, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các cụm nhiệm vụ có quy mô lớn, các chương trình KH&CN trọng điểm của ngành theo hướng giải quyết những vấn đề xã hội, doanh nghiệp đang cần để tạo ra sự đột phát, giải quyết thực tiễn, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kịp thời đáp ứng thực tiễn ngành xây dựng nói riêng và phát triển đất nước nói chung.

Hai là nội dung xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng rất quan trọng, cần sớm tập trung triển khai theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. Ba là Bộ KH&CN rất mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng trong việc triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, một dự án trọng điểm của ngành KH&CN, vừa có tính chất đặc thù, vừa có yếu tố quốc tế.

 


Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu thảo luận.

 

Đáp lời Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, 2 Bộ đã có sự gắn bó mật thiết và hợp tác hiệu quả lâu dài. Trong đó, sự phát triển của ngành Xây dựng trong những năm qua có công rất lớn từ sự hỗ trợ rất lớn của Bộ KH&CN về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chính vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị rất mong muốn Bộ KH&CN sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Bộ Xây dựng. Bộ trưởng tin tưởng, Lễ ký kết hôm nay sẽ mở ra cánh cửa mới cho 2 Bộ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong thời gian tới để phát triển ngành Xây dựng lên một tầm cao mới. Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị hoàn toàn đồng ý với những nội dung được Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề xuất, đề nghị 2 Bộ phải triển khai hợp tác hết sức thiết thực, hiệu quả và phát huy được thế mạnh của từng Bộ.

Theo Chương trình phối hợp trong giai đoan 2021 - 2025, Bộ Xây dựng và Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp hoạt động trong 9 nội dung chính. Một là phối hợp chặt chẽ đề xuất đặt hàng, triển khai một số nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoặc dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn trong các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, góp phần thúc đẩy ngành Xây dựng phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hai là xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ phục vụ phát triển ngành Xây dựng. Ba là phối hợp xây dựng danh mục và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có tính chất đột phá trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của 2 Bộ để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi số.

Bốn là phối hợp để triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025”; Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá Xây dựng”.

Năm là phối hợp thúc đẩy đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ ngành Xây dựng trong đầu tư xây dựng dự án Phòng thí nghiệm cấp quốc gia chuyên ngành nhằm phục vụ nghiên cứu chế tạo vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường…

Sáu là tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế giữa các nước trong khu vực ASEAN và các nước trên thế giới về khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.Toàn cảnh Lễ ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Bảy là hai bên phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để thực hiện rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hoạt động khoa học và công nghệ trong ngành Xây dựng theo thẩm quyền được giao.

Tám là phối hợp tổ chức nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực khoa học công nghệ và lĩnh vực Xây dựng có liên quan. Chín là phối hợp triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân.

Hữu Mạnh/baoxaydung.com.vn
Lượt xem: 210  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207