Ngày đăng 17/07/2019 | 10:51 AM

Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP"

Lượt xem: 376  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP"

Ngày 19/7/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP” - mã số: RD 97-17, do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, TS Phạm Minh Hà chủ trì cuộc họp. 


Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn đã trình bày khái quát về đề tài. Theo đó, hiện nay, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và các dịch vụ công ở Việt Nam đang là nhu cầu bức thiết được đặt ra. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước hạn hẹp thì đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)  được xem là giải pháp hữu hiệu để thu hút vốn đầu tư của khu vực tư nhân và nâng cao hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật về quy trình lựa chọn nhà đầu tư chưa được chi tiết, cụ thể, biểu mẫu áp dụng chưa đầy đủ, tiêu chí đánh giá để lựa chọn nhà đầu tư chưa rõ ràng, trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP được quy định rải rác ở nhiều văn bản khác nhau. Do vậy, việc “Nghiên cứu xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP” là rất cần thiết, nhất là đối với những dự án PPP trong hoạt động xây dựng.

Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài gồm 3 chương và phần phụ lục, danh mục các tài liệu tham khảo. Chương 1: Cơ sở lý luận về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong xây dựng; Chương 2: Phân tích thực trạng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP trong xây dựng; Chương 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP trong xây dựng. 

Trên cơ sở hệ thống cơ sở lý luận về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP, nhóm thực hiện nghiên cứu đề tài đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng theo hình thức PPP và thực trạng việc lựa chọn nhà đầu tư PPP ở Việt Nam. Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng nhằm làm rõ những mặt mạnh và hạn chế, phân tích những tồn tại và nguyên nhân, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lựa chọn nhà đầu tư, trong đó tập trung đề xuất xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP phù hợp với các quy định hiện hành .

Ý kiến của các thành viên Hội đồng và hai ủy viên phản biện là TS. Trần Hồng Mai – Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam và ThS. Vũ Tuấn Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, đánh giá nhóm thực hiện đề tài đã tổ chức thu thập, tham vấn để có được thông tin các dự án đầu tư theo hình thức PPP khá công phu, các mẫu biểu khảo sát đầy đủ thông tin với nội dung đa dạng, đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu. Qua đó đã đánh giá được thực trạng của hoạt động lựa chọn nhà đầu tư. Chương 3 và các phụ lục đưa ra quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong từng loại dự án. Đề án đưa ra 06 quy trình và đề xuất 02 quy trình tổng quát. Các quy trình đã cơ bản bám sát với quy định hiện hành của Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý với nhóm thực hiện đề tài xem xét điều chỉnh một số nội dung như: Trọng tâm của Đề tài là các quy trình lựa chọn Nhà đầu tư cần có phân loại phù hợp với các loại dự án, đặc thù (Dự án BT có trình tự và thủ tục khác so với dự án xây dựng thông thường), giới hạn phạm vi quy trình đối với các dạng hợp đồng quy định tại điều 3 Nghị định 63 (Dự án BOO, BLT…); Trình tự thủ tục của quy trình cần mô tả chi tiết hơn các quy định tại nghị định; Bổ sung kinh nghiệm thế giới cũng như các tình huống tham khảo đã thực hiện ở Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài cần cấu trúc lại chương mục cho phù hợp với đề tài nghiên cứu cấp Bộ; Cần rà soát chỉnh sửa lỗi chính tả, định nghĩa các viết tắt.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu, với kết quả đạt loại Khá.


Nguồn: moc.gov.vn

Admin
Lượt xem: 376  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207