Ngày đăng 14/08/2015 | 02:52 PM

Nghiệm thu cấp cơ sở các bộ tài liệu 1 và 2 thuộc Đề án 1961

Lượt xem: 240  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Nghiệm thu cấp cơ sở các bộ tài liệu 1 và 2 thuộc Đề án 1961

Ngày 14/8/2015, Hội đồng Khoa học cấp Cơ sở Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Hội đồng) đã nghiệm thu các bộ tài liệu “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015”  cho các đối tượng 1 và 2 thuộc Đề án 1961 . TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện làm chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Tại hội nghị, ThS. Nguyễn Duy Từ - Trưởng phòng Quản lý khoa học đã báo cáo tình hình biên soạn các bộ tài liệu. Theo đó, bộ tài liệu 1 được sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Đối tượng 1); bộ tài liệu 2 được sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (Đối tượng 2).

Đánh giá về 02 bộ tài liệu, các thành viên Hội đồng đều thống nhất việc biên soạn các bộ tài liệu là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế, nội dung cơ bản của các chuyên đề đã đáp ứng được những yêu cầu của Đề án 1961 đặt ra.

Tuy nhiên, để các tài liệu được hoàn thiện hơn, các thành viên Hội đồng đề nghị các tác giả cần bám sát theo chương trình đã được phê duyệt; một số thuật ngữ chuyên ngành cần rõ ràng, bao quát hơn. Mặt khác, để tăng tính thuyết phục, tính thực tế, các bộ tài liệu cần cập nhật các số liệu và văn bản mới.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Trần Hữu Hà nhất trí với ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đồng thời đề nghị các tác giả cần nghiên cứu, chỉnh sửa các bộ tài liệu theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.

Kết quả: Hội đồng nhất trí nghiệm thu 02 bộ tài liệu “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” cho các đối tượng 1 và 2 thuộc Đề án 1961.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Lượt xem: 240  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207