Ngày đăng 17/07/2015 | 02:31 PM

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng

Lượt xem: 258  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng

Đất nước ta hiện nay đã có sự kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội theo hướng phát triển bền vững trong đó nhân tố con người là trung tâm. Cương lĩnh chính trị Đại hội XI, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Trong đó xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá để thực hiện CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nói chung, công chức, viên chức là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Xây dựng nói riêng đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ, năng lực thực thi công đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đưa hoạt động quản lý đầu tư xây dựng vào nề nếp, góp phần phát triển các đô thị xứng tầm quốc gia và khu vực.

 Những năm qua, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) là đơn vị đầu tàu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực cán bộ cho ngành Xây dựng. Hàng năm, Học viện đã tổ chức đào tạo trên 200 lớp, trong đó chủ yếu là các lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước, đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ là công chức địa chính xây dựng, thanh tra xây dựng, chuyên viên, chuyên viên chính, cho đến Trưởng phó phòng, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các địa phương. Bên cạnh đó, Học viện còn mở các lớp quản trị DN dành cho những nhà lãnh đạo các DN xây dựng hoặc có liên quan đến xây dựng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của AMC là nâng cao chất lượng đào tạo cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn trong công tác quản lý xây dựng và đô thị theo Đề án 1961 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình mới.

Cùng với sự phát triển chung của toàn Ngành, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Bộ Xây dựng đã từng bước thích nghi với cơ chế thị trường, góp phần tham mưu, hoạch định, thực thi các chính sách đổi mới và cải tiến quản lý hoạt động xây dựng, áp dụng sáng tạo các mô hình và kinh nghiệm quản lý hiện đại, các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến… Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công tác của ngành, đòi hỏi đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo ngành Xây dựng cần phải nâng cao năng lực cũng như trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành trong tình hình mới. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2015 của Bộ Xây dựng, ngay trong tháng 5/2015, Học viện đã phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cán bộ quy hoạch cấp vụ và tương đương đầu tiên với tổng số 36 đồng chí là các Vụ trưởng, Phó vụ trưởng, trưởng phó phòng đến từ các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ. Lớp học được tổ chức trong 04 ngày vào các ngày thứ sáu, thứ bảy với 6 chuyên đề bao gồm: Phát triển tầm nhìn chiến lược cho các lãnh đạo cấp Vụ; Năng lực lãnh đạo và phát triển nhân viên dưới quyền; Xây dựng Ekip làm việc và phát triển các mối quan hệ; Kỹ năng thiết kế, quản lý không gian làm việc; Kỹ năng kiểm soát tài chính; Kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo tại cơ quan Bộ.

Đội ngũ giảng viên giảng dạy là các đồng chí lãnh đạo, các giáo sư, tiến sĩ từ Bộ Nội vụ, Đại học Kinh tế quốc dân có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tế, đồng thời là người biên soạn tài liệu, chương trình. Qua trao đổi với học viên, khóa học đã có được những phản hồi tích cực, được học viên đánh giá cao về tính thiết thực của nội dung, chương trình học đã cung cấp nhiều kiến thức và thông tin cần thiết phục vụ cho lĩnh vực quản lý các cấp. Có thể nói, đây là khóa đào tạo mang tính tiên phong, những tín hiệu tốt từ khóa học này hy vọng sẽ góp phần lan tỏa đến những khóa học tiếp theo. Điều đặc biệt là cũng từ khóa học này, những thiếu sót của chương trình học sẽ được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu đặt ra đối với việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho các cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, các Nghị quyết, văn kiện của Đảng, Chính phủ thời gian qua đã nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới trong khu vực sự nghiệp công lập. Mục tiêu của quá trình đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập cùng với việc thúc đẩy xã hội hóa, tạo môi trường bình đẳng trong việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp giữa đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập là nhằm phát triển cả về số lượng và chất lượng dịch vụ công, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, khi Nghị định 16/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 14/02/2015 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì trách nhiệm của người thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập càng được đề cao. Theo đó, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật các quyết định của mình trong thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị; bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công với chất lượng ngày càng tốt hơn. Do vậy, việc thay đổi tầm nhìn, tư duy chiến lược, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng ra quyết định, quản trị nguồn lực hay việc thay đổi phương thức lãnh đạo, quản lý trong một thế giới hội nhập để xây dựng đơn vị đứng vững và khẳng định vị thế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị đang là một bài toán lớn đặt ra đối với lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên tinh thần này, trong tháng 6/2015, Học viện đã triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cấp trưởng và cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng gồm 50 đồng chí là Viện trưởng, Giám đốc, Hiệu trưởng; Phó viện trưởng, Phó giám đốc, Phó hiệu trưởng và các cán bộ quy hoạch cho các chức danh trên của các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Xây dựng. Với thời lượng 3,5 ngày; học viên được học tập các chuyên đề về: Tầm nhìn và tư duy chiến lược của lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập; Năng lực lãnh đạo; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dành cho các nhà lãnh đạo; Quản trị nguồn lực trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, Học viện sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với các trưởng, phó phòng, trưởng, phó khoa tại các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ lãnh đạo và chuyên môn làm công tác hội nhập quốc tế thuộc Bộ Xây dựng; cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn của các Sở chuyên ngành Xây dựng và có liên quan đến hoạt động xây dựng.

Nhận thức rõ sứ mệnh của mình trong việc góp phần xây dựng một đội ngũ công chức, viên chức ngành Xây dựng chuyên nghiệp, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp phát triển ngành Xây dựng trong giai đoạn tới; thực sự đây là một nhiệm vụ không dễ dàng. Tuy nhiên với kinh nghiệm và tư duy sáng tạo, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị sẽ tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, phù hợp với mỗi đối tượng, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ của Ngành nói chung, đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo nói riêng, có trình độ năng lực cao, phẩm chất đạo đức ưu tú, phục vụ tốt hơn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TS. Trần Hữu Hà
Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng & đô thị
Nguồn: Báo XD điện tử ngày 09/7/2015

Lượt xem: 258  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207