Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Lớp Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Khóa học thường xuyên

LỚP BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  1. BỘ XÂY DỰNG
  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
  3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  
  1. THÔNG BÁO MỞ LỚP
  2. Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng
  3.  

Kính gửi:    - Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị;

                   - Các cá nhân có nhu cầu.

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1- Tên lớp: Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

2- Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

3- Kinh phí tham dự khóa học: 1.300.000đ/học viên (Học trong 06 buổi tối)

4- Xem Chương trình ĐTBD Chỉ huy trưởng công trường XD tại đây

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ HỌC

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.   ĐT: 024.33120207 - 0924.015456; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn. 

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207