CỬ CÁN BỘ THAM GIA LỚP "BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG"

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

VIỆN ĐT&HTQT

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

Số:368/HVCBXD-V.ĐT&HTQT

V/v cử cán bộ tham gia”Lớp bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng”

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 Kính gửi: Viện Công nghệ Châu á tại Việt Nam – AIT

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ vào nhu cầu đào tạo của Quý Viện, Học viện xin thông báo một số thông tin cụ thể về khóa học như sau:

1. Tên lớp: Lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư xây dựng

2. Đối tượng:  Chuyên gia Ấn Độ, Thái Lan và các chuyên gia Việt Nam

3. Giảng viên: Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện của Bộ Xây dựng và đội ngũ giảng viên của Học viện.

4. Thời gian và địa điểm: khóa tập học diễn ra tại TP Hồ Chí Minh – dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau khi tập hợp danh sách học viên đăng ký).

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đề nghị Viện Công nghệ Châu á tại Việt Nam – AIT cử người tham gia lớp Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng, văn bản cử người tham gia khóa học đề nghị gửi về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế), ngõ 129 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, ĐT: 024.33120725 hoặc SĐT: 0912.017.106 (Đ/c Hương); Email: vuthanhhuong1968@gmail.com;  Website: www.amc.edu.vn.  Trước ngày  16/10/2020.

 

 

Nơi nhận:

- Viện công nghệ Châu Á tại VN

- Lưu: VT, V.ĐT&HTQT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

  

 

TS.Phạm Văn Bộ

 

 

 

Phụ lục: “Chương trình lớp Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng”

(kèm theo công văn số 368/HVCBXD-V.ĐT&HTQT)

Ngày

Buổi học

Nội dung

Số tiết

Ngày 1

Sáng  Chiều

- Tổng quan về quản lý dự án đầu tư XD công trình

-Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

04

04

Ngày 2

Sáng  Chiều

-  Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư XD công trình

04

04

Ngày 3

Sáng

Chiều

 Ôn thi sát hạch chứng chỉ QLDA

* Kiểm tra

08

 

 

Tổng cộng:

24


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207