Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Chương trình bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chương trình bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ-AMC

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

 
CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Thời lượng: 40 tiết (05 ngày)

 

1. Đối tượng:  Cá nhân có nhu cầu thi lấy chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Nội dung chương trình:

 

TT

Buổi Học

Nội dung

Số tiết

Ngày 1

Sáng +

Chiều

- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản

- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản

04

04

Ngày 2

Sáng + Chiều

Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản

08

Ngày 3

Sáng + Chiều

Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản

08

Ngày 4

Sáng

 

Chiều

- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

04

 

04

Ngày 5

Sáng + Chiều

Thi lấy chứng chỉ (bao gồm thi trắc nghiệm và thực hành trên máy)

08

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207