Chương trình bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ-AMC

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

 
CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Thời lượng: 40 tiết (05 ngày)

 

1. Đối tượng:  Cá nhân có nhu cầu thi lấy chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Nội dung chương trình:

 

TT

Buổi Học

Nội dung

Số tiết

Ngày 1

Sáng +

Chiều

- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản

- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản

04

04

Ngày 2

Sáng + Chiều

Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản

08

Ngày 3

Sáng + Chiều

Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản

08

Ngày 4

Sáng

 

Chiều

- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

04

 

04

Ngày 5

Sáng + Chiều

Thi lấy chứng chỉ (bao gồm thi trắc nghiệm và thực hành trên máy)

08

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207