Các Khóa học khác

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG

CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

(Thời gian học: 05 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tổng quan về công tác giám sát trong lĩnh vực xây dựng:

1. Khái quát về công tác giám sát trong lĩnh vực xây dựng;

2. Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến xây dựng phục vụ công tác giám sát của Hội đồng nhân dân.

3. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của đại biểu HĐND.

4. Kỹ năng yêu cầu giải trình và chất vấn của đại biểu HĐND.

5. Các ví dụ và tình huống thực tế để trao đổi, thảo luận.

08

2

Giám sát việc tuân thủ  pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:

1. Quyền của đại biểu HĐND trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng;

2. Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt;

3. Kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng tại địa phương;

4. Giám sát việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn (xác định nguồn gốc đất, quỹ đất để đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng..).

5. Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát việc tuân thủ pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

08

3

Giám sát việc tuân thủ pháp luật về đầu tư xây dựng tại địa phương:

1. Những nội dung cần tập trung nghiên cứu, đánh giá trong giám sát đầu tư và xây dựng;

2. Các hoạt động giám sát và hình thức giám sát đầu tư và xây dựng;

3. Một số điểm cần chú ý trong giám sát đầu tư và xây dựng;

4. Các biện pháp nâng cao chất lượng giám sát đầu tư và xây dựng;

5. Các ví dụ và tình huống thực tế để trao đổi, thảo luận.

08

4

Giám sát việc tuân thủ pháp luật về trật tự xây dựng ở địa phương:

1. Giám sát trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của chính quyền địa phương;

2. Giám sát việc tuân thủ pháp luật của các chủ thể tham gia vào hoạt động xây dựng;

3. Giám sát việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong xây dựng.

4. Các ví dụ và tình huống thực tế để trao đổi, thảo luận.

 

04

5

 Vai trò của HĐND các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:

1. Phân định trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền địa phương đối với ngân sách; 

2.  Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng.

3. Các ví dụ và tình huống thực tế để trao đổi, thảo luận.

04

6

Giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng liên quan đến lĩnh vực xây dựng tại địa phương:

1. Giám sát hoạt động tiếp công dân;

2. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn;

3. Giám sát hoạt động công khai kết quả và thực hiện kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo;

4. Các ví dụ và tình huống thực tế để trao đổi, thảo luận.

04

 

Trao đổi, giải đáp thực tế ở địa phương

03

 

Kiểm tra trắc nghiệm

01

 

Tổng cộng

40--------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC XỬ LÝ

VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

(Thời gian học: 05 ngày)

 

STT

Chuyên đề

Số tiết

1

Kỹ năng quản lý trật tự xây dựng

 1. Đối tượng, phạm vi quản lý trật tự xây dựng;

2. Quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng;  

3. Các tình huống vi phạm trật tự xây dựng thường gặp;

4. Kinh nghiệm giải quyết và áp dụng các văn bản pháp luật để xử lý.

08

 2

Nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

1. Nhận diện và phân loại các hành vi vi phạm hành chính trong xây dựng với các vi phạm khác;

2. Trình tự, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính;

3. Trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình lập biên bản.

04

3

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả:

1. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt;

2. Kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt;

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả.

   08

 4

Kỹ năng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Quy định chung về quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

2. Kỹ năng ban hành Quyết định xử phạt;

3. Biện pháp bảo đảm thực hiện quyết định xử phạt.

04

 5

Thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng

1. Kỹ năng ra Quyết định cưỡng chế;

2. Xây dựng phương án cưỡng chế;

3. Quy trình cưỡng chế (Thẩm quyền, trình tự thủ tục);

4. Trao đổi kinh nghiệm về cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

08

 6

 

 

Kỹ năng tiếp nhận thông tin vụ việc và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Kỹ năng tiếp nhận và phân loại thông tin;

- Kỹ năng phân tích và xử lý vụ việc;

- Tiếp nhận và xử lý thông tin;

- Tiếp công dân.

04

 

Kiểm tra cuối khóa

04


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207