Dự án quốc tế

TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị tại Việt Nam

2. Nhà tài trợ nước ngoài:Cơ quan Họp tác Thụy sĩ (gọi tắt là SECO)

3. Tên và địa chỉ liên lạc của cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng

  Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành. Hà Nội    

4. Tên và địa chỉ liên lạc của cơ quan chủ Dự án:

Học viên Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị,

Địa chỉ: Km 10 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội

4. Mục Tiêu dự án:

1. Mục tiêu tổng quát

Dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, toàn diện của hệ thống đô thị Việt Nam thông qua việc gắn kết vấn đề nâng cao năng lực với triển khai thí điểm thực tiễn tại các địa phương, từ đó đề xuất và đưa ra được các kinh nghiệm quý báu trong việc hình thành các phương phức xây dựng và hoạch định chính sách từ Chính phủ tới địa phương.

Dự án thực hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế về phát triển đô thị bền vững theo các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý cấp Trung ương và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách đô thị, triển khai các giải pháp sáng tạo và có sự tham gia của các bên để quản lý và quy hoạch đô thị hiệu quả hơn. Từ đó tăng cường vai trò đóng góp địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững giai đoạn 2018 -2025 tầm nhìn đến 2030 theo định hướng của Chính phủ.

- Hỗ trợ xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và phát triển đô thị.

- Thúc đẩy quy hoạch và hợp tác đa ngành, thu hẹp khoảng cách giữa xây dựng chính sách ở cấp quốc gia và thực tiễn triển khai tại địa phương với các công cụ khác nhau như cách tiếp cận từ dưới lên, có sự tham gia, phối hợp đa ngành, huy động sức sáng tạo từ các nguồn lực trong xã hội.

5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Từ 2020 đến 2022 (03 năm)

6. Hạn mức vốn:

Vốn tài trợ: 3799158 USD

Đối ứng 500.000 USD

7. Địa điểm thực hiện dự án:Hà Nội và 03 đô thị thí điểm trong danh sách 12 đô thị tăng trưởng xanh theo Quyết định số 84/2018/QĐ –TTg về phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

 

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207