Dự án quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC ( RB-NUDP-NM)

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án:Chương trình đô thị min núi phía Bắc ( RB-NUDP-NM)

2. Nhà tài trợ nước ngoài:Vay vốn Ngân hàng thế giới WB

3. Tên và địa chỉ liên lạc của cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng

4. Tên và địa chỉ liên lạc của cơ quan chủ Dự án:

Cục Phát triển đô thị,- Bộ Xây dựng

Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành. Hà Nội    

4. Mục Tiêu dự án:

- Tăng cường năng lực cho các thành phố miền núi phía Bắc tham gia Chương trình về lập kế hoạch, thực hiện và duy trì cơ sở hạ tầng bền vững. Chương trình sẽ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao mức sống cho người dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các thành phố thuộc 07 tỉnh; và tăng cường năng lực cấp Trung ương để hoạch định và phát triển các chính sách, chương trình phát triển đô thị quốc gia, xây dựng chiến lược triển khai phương pháp tiếp cận Chương trình trả theo kết quả trên toàn quốc. Thông qua các kinh nghiệm thực hiện những đầu tư này và thông qua việc cải thiện các quy trình của Chương trình, các thành phố tham gia sẽ có khả năng lập kế hoạch, thực hiện hiệu quả hơn và đầu tư chất lượng tốt hơn trong tương lai, điều này bao gồm các nội dung sau:

 - Năng lực lập kế hoạch bao gồm khả năng dự đoán các nhu cầu tương lai của thành phố và người dân tại đô thị, để xác định các khoản đầu tư tạo tăng trưởng kinh tế và tăng cơ hội kinh tế cho người dân cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống trong thành phố, và quan trọng nhất, để phù hợp với các ưu tiên đầu tư cao nhất với nguồn tài chính sẵn có để có thể thực hiện, vận hành và bảo dưỡng; có khả năng lồng ghép với hệ thống kế hoạch kinh tế xã hội hiện có và kế hoạch xây dựng đô thị;

- Năng lực thực hiện có nghĩa là khả năng cung cấp cơ sở hạ tầng chất lượng cao kịp thời và chi phí-hiệu quả, nhưng đồng thời cũng đảm bảo tiêu chuẩn cao về bảo vệ môi trường, và đảm bảo các quyền và lợi ích của người dân bị ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư, bao gồm cả việc thu hồi đất và tái định cư,và các quyền và lợi ích của cộng đồng Dân tộc thiểu số, cũng được xem xét phù hợp;

- Hạ tầng đô thị bền vững bao gồm việc xác định rõ ràng cơ quan có trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng, lập một kế hoạch bảo trì xác định khi các hoạt động bảo trì cần thiết, đảm bảo rằng các hoạt động bảo trì được thực hiện một cách kịp thời và chi phí hiệu quả, và đảm bảo rằng có đủ ngân sách sẵn sàng cho vận hành và bảo dưỡng. Tài chính cho vận hành và bảo dưỡng đòi hỏi tăng nguồn thu của đô thị cũng như phần phân bổ lớn hơn và dễ dự đoán hơn từ nguồn thu để bảo dưỡng cơ sở hạ tầng.

 5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án:

2015-2020  (06 năm)

6. Hạn mức vốn:

-Vốn tài trợ IDA: 300 triệu USD

- Vốn Đối ứng của  50 triệu USD

7. Địa điểm thực hiện dự án:

7 tỉnh khu vực Miền núi phía Bắc: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái. Thời gian thực hiện Chương trình là sáu năm: 2015-2020

8. Vai trò Học viện trong Dự án:

Triên khai Cấu phần 1  - Hợp phần 2 thuộc Chương trình phát triển năng lực giai đoạn 2018 -2020.

Đã tổ chức 12 khóa học cho  các địa phương thuộc 07 tỉnh Miền núi phía bắc. Trong đó tập trung vào các chủ đề: Đô thị Thông Minh, Tăng trưởng xanh, Quản lý dự án ODA,vv

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207