Dự án quốc tế

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM HỢP TÁC VIỆT HÀN VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

TRUNG TÂM HỢP TÁC VIỆT-HÀN VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

1. Tên Dự án: Thành lậpTrung tâm hợp tác Việt – Hàn về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng (gọi tắt là “VKC”)

2. Quốc gia tài trợ: Hàn Quốc

  2.1. Cơ quan chủ quản:

Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông (MOLIT)

  2.2. Cơ quan thực hiện dự án:

KICT, KRIHS, LH, KAIA, và Đại học Yonsei.

  2.3. Cơ quan đầu mối: KICT

3. Quốc gia nhận tài trợ: Nước CHXHCN Việt Nam

3.1. Cơ quan chủ quản:

 Bộ Xây dựng (MOC)

  3.2. Cơ quan thực hiện dự án:

- Cục Phát triển đô thị (UDA)

- Viện Khoa học và công nghệ xây dựng (IBST)

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC)

  3.3. Cơ quan điều phối/ đầu mối dự án:

          Vụ Hợp tác quốc tế (ICD)

4. Thời gian thực hiện dự án

  4.1. Dự án sẽ được thực hiện trong 48 tháng kể từ ngày bắt đầu (2020~2024)

  4.2. Thời gian thực hiện dự án có thể thay đổi theo thỏa thuận chung giữa Bộ MOLIT và Bộ Xây dựng

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6. Mục tiêu Dự án

6.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chính của dự án này là góp phần phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ công nghệ cho phát triển đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tại Việt Nam.

6.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng chính sách và hệ thống pháp lý về đô thị thông minh

-Thành lập Trung tâm Việt – Hàn (VKC)

- Xây dựng Chương trình đào tạo về ĐTTM

8. Các hợp phần dự án

8.1. Hợp phần về chính sách, tiêu chuẩn, hệ thống pháp luật và các KPI về đô thị thông minh tại Việt Nam

- Xây dựng các chính sách chiến lược, tiêu chuẩn, hướng dẫn, và các KPI về ĐTTM tại Việt Nam.

- Hợp tác lựa chọn đô thị để lập quy hoạch tổng thể ĐTTM

8.2. Hợp phần về Thành lập Trung tâm Việt- Hàn về ĐTTM

8.3. Hợp phần về Chương trình đào tạo tập huấn về ĐTTM

9. Vốn của nhà tài trợ nước ngoài (nguyên tệ và quy đổi ra đô la Mỹ và đồng Việt Nam)

Loại hình vốn tài trợ: Viện trợ không hoàn lại (ODA)

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp viện trợ không hoàn lại không quá 7 triệu đô la Mỹ (8.000.000.000 won, đã bao gồm VAT), bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành phạm vi của dự án

10. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của dự án 

10.1. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp

- IBST (Viện khoa học công nghệ xây dựng)

- AMC (Học viện cán bộ quản lý công trình và đô thị)

- UDA (Cục Phát triển đô thị)

10.2. Đối tượng thụ hưởng gián tiếp

MOC (Bộ Xây dựng)

11. Dự kiến tiến độ thực hiện:

Dự án sẽ được triển khai thực hiện trong 48 tháng kể từ ngày khởi công(2020- 2024) và có thể được thay đổi theo thỏa thuận giữa Bộ MOLIT Hàn Quốc và Bộ Xây dựng Việt Nam.

Ghi chú: Toàn bộ nội dung nêu trong bản “Tóm tắt thông tin dự án” này sẽ được các bên Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục trao đổi chi tiết, chỉnh sửa, bổ sung và thống nhất cho phù hợp với điều kiện thực tế và khả thi trong quá trình triển khai, thực hiện.

 

 

 


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207