DANH SÁCH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP BỘ TRIỂN KHAI NĂM 2019

(AMC)
Chủ nhiệm: AMC - Tình trạng: Hoàn thành

TT

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI/DA

TÌNH TRẠNG

NỘI DUNG

 

Năm 2019 ( 05 đề tài/ dự án)

 

 

 

1

 

Biên soạn chương trình, tài liệu BD chuyên sâu và tổ chức lớp thí điểm về XD (quản lý đấu thầu, lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư)
cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã thực hiện QĐ số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

 

Lê Thị Thanh Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

2

 

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trang đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn cả nước;

 

Lê Thị Thu Huyền

Đang thực hiện theo tiến độ

 

3

 

Tổ chức lớp BD chuyên sâu lĩnh vực QLNN về XD cho công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp  và Môi trường xã thực hiện QĐ số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

 

Lê Thị Thanh Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

4

 

Tập huấn Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng

 

Nguyễn Thị Xuân Hương

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

5

MT 10-19

Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường
                                                                                  

 

Đã nghiệm thu,thanh lý

 


Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207