DANH SÁCH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP BỘ TRIỂN KHAI NĂM 2018

(AMC)
Chủ nhiệm: AMC - Tình trạng: Hoàn thành

TT

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI/DA

TÌNH TRẠNG

NỘI DUNG

 

Năm 2018 ( 17 đề tài/ dự án)

 

 

 

1

BNV

Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng
(quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn) cho công chức Địa chính -
Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã thực hiện Quyết định
số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ


Lê Thị Thanh Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

2

MT 01-18

Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng                                                                         


Nguyễn Xuân Hương

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

3

SNKT

Điều tra, khảo sát thực trạng nguồn nhân lực ngành xây dựng và tình hình thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020


Lê Thị Thu Huyền

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

4

RD 67-18

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp xây dựng đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế


Nguyễn Thu Nhàn


Chuẩn bị nghiệm thu cơ sở

 

5

RD 68-18

Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho viên chức chuyên ngành Kiến trúc sư


Nguyễn Anh Dũng

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

6

RD 69-18

Nghiên cứu mô hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đô thị Việt Nam


Phạm Văn Bộ

Chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ

 

7

RD 70-18

Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp Phòng cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành Xây dựngLê Thị Thanh Hà


Đã nghiệm thu,thanh lý

 

8

RD 71-18

Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng về giám sát hoạt động xây dựng cho Hội đồng nhân dân các cấpTrần Hữu Hà

Đã nghiệm thu,Cấp Bộ

 

9

01- KT

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng; kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu QCVN 10:2014/BXD tại các địa phương.                                                                   Nguyễn Thị Xuân Hương


Đã nghiệm thu,thanh lý

 

10

 

Tổ chức các lớp BD thí điểm về quản lý xây dựng theo các bộ tài liệu chuyên sâu cho công chức đại chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã thực hiện QĐ sô 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


Lê Thị Thanh Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

11

K 20-18

Tập huấn Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng


Nguyễn Thị
Xuân Hương

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

12

 

Rà soát, chỉnh sửa bộ câu hỏi sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng theo quyết đinh số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017


Vũ Hoàng Ngọc


Đã nghiệm thu,thanh lý

 

13

K09B-18

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao năng suất tại các cơ sở sản
xuất xi măng của Việt Nam


Nguyễn Anh Dũng

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

14

K09C-18

Tập huấn, phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu (xi măng, kính xây dựng, gạch ốp lát)Lê Thị Thu Huyền


Đã nghiệm thu,thanh lý

 

15

K09D-18

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng


Phạm Văn Bộ

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

16

K09E-18

Tập huấn nghiệp vụ quản lý và các giải pháp nâng cao chất lượng  sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu
Trần Hữu Hà


Đã nghiệm thu,thanh lý

 

17

RD 104-18

Nghiên cứu xây dựng, bổ sung các câu hỏi sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng


Vũ Hoàng Ngọc

Đã nghiệm thu,thanh lý

 


Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207