DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI NĂM 2017

(AMC)
Chủ nhiệm: AMC - Tình trạng: Hoàn thành

  DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI NĂM 2017

TT

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI

Chủ nhiệm đề tài

Năm nghiệm thu

Tóm tắt nội dung

I

 

 

 

 

 

1

CS 01-17

 Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu khung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý dự án sử dụng vốn ODA nhằm nâng cao năng lực toàn diện quản lý ODA                          Hợp đồng số 43/HĐKHCN-HVCBXD ngày 12/4/2017

ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn

2019

Tải về

2

CS 02-17

 Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA                       Hợp đồng số 44/HĐKHCN-HVCBXD ngày 12/4/2017

ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn

2019

Tải về

3

CS 03-17

 Chỉnh sửa, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý tiến độ thi công Microsoft Project                                             Hợp đồng số 57/HĐKHCN-HVCBXD ngày 11/5/2017          

ThS. Lê Ngọc Lan

2018

Tải về

4

CS 04-17

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm dự toán                                     Hợp đồng số 58/HĐKHCN-HVCBXD ngày 11/5/2017

ThS. Trần Thị Thu Ngân

2018

Tải về

5

CS 05-17

 Tài liệu Bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành quản lý dự án xây dựng và quản lý đô thị - Trình độ sơ cấp A2 theo Khung tham chiếu châu Âu                Hợp đồng số 95/HĐKHCN-HVCBXD ngày 03/7/2017

ThS. Phan Quỳnh Hoa

2018

Tải về

6

CS 06 -17

Nghiên cứu xây dựng Chương trình, biên soạn tài liệu Bồi dưỡng công tác Phòng chống ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu đối với công trình xây dựng và Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ giám sát cộng đồng đối với công tác đầu tư xây dựng       Hợp đồng số 167/HĐKHCN-HVCBXD ngày 12/10/2017

ThS. Vũ Hoàng Ngọc

2018

Tải về

 


Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207