DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI NĂM 2018

(AMC)
Chủ nhiệm: AMC - Tình trạng: Hoàn thành

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI NĂM 2018

TT

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI

Chủ nhiệm đề tài

Năm nghiệm thu

Tóm tắt nội dung

I

 

 

 

 

 

1

CS 01-18

Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu                                                 Hợp đồng số: 04A//HĐKHCN-HVCBXD, ngày 08/01/2018   

ThS. Đặng Thị Dinh Loan

2019

Tải về

2

CS 02-18

Xây dựng chương trình, tài liệu Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cán bộ quản lý dự án đáp ứng yêu cầu hội nhập                                             Hợp đồng số 20/HĐKHCN-HVCBXD ngày 14/3/2018

ThS. Vũ Hoàng Ngọc

2019

Tải về

3

CS 03-18

Xây dựng đề cương, chương trình, tài liệu Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cán bộ Thiết kế và thẩm tra thiết kế xây dựng".            Hợp đồng số 21/HĐKHCN-HVCBXD ngày 14/3/2018                 

ThS. Vũ Hoàng Ngọc

2019

Tải về

Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207