Tư vấn xây dựng

  • Tư vấn đầu tư xây dựng

    Tư vấn đầu tư xây dựng

    29/11/2022 12:00 AM

    Theo Quyết định số 22/QĐ-HVCBXD ngày 04/3/2021 của Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng đơn vị trực thuộc Học viện

  • 1
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207