Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo khác

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Số: 92/TB-HVCBXD

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

-----------------------------------------------


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 hợp nhất Luật Viên chức; Văn bản hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức của Nghị định 29/2012/-CP về tuyển dụngsử dụng và quản lý viên chức;

      Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành;

      Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-BXD ngày 26/12/2019 về việc giao số lượng người làm việc năm 2020 và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu thực tế của các đơn vị trực thuộc Học viện; để đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2020 Học viện cần tuyển bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Ưu tiên

1.

Viện Quản lý phát triển đô thị

02

Thạc sĩ các chuyên ngành:  Kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật đô thị; Có kinh nghiệm công tác.

- Tiến sĩ

- Giao tiếp tiếng Anh

- Có kinh nghiệm thực hiện các Dự án.

2.

Khoa Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01

Thạc sĩ các chuyên ngành:  Kiến trúc, quy hoạch, xây dựng hoặc đã tham gia công tác trong lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Có kinh nghiệm công tác.

- Tiến sĩ

- Giao tiếp tiếng Anh

3.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

01

Cử nhân các chuyên ngành: Kinh tế, Kế toán. Có kinh nghiệm công tác.

- Thạc sĩ

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán

4.

Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam

01

Cử nhân các chuyên ngành:  Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

 

- Thạc sĩ

- Giao tiếp tiếng Anh

 

Tổng số

05

 

 

 

1. Đối tượng được đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Tuổi từ 18 tuổi đến dưới 40 tuổi (tính đến tháng 11/2020); có đầy đủ quyền công dân; không bị kỷ luật, không vi phạm pháp luật;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Hồ sơ tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận và hồ sơ trúng tuyển

2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo);

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

3. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có xác nhận của Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Đơn của người dự tuyển cam kết về việc chấp hành nghĩa vụ, quy định, sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm Thông báo);

5. 02 ảnh 4 x 6 mới chụp và 02 phong bì có dán tem ghi đầy đủ thông tin người nhận;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

7. Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

* Hồ sơ làm giả, khai không trung thực về lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, chế độ ưu tiên sẽ bị loại hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

2.2. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian nộp hồ sơ: Nhận trực tiếp trong giờ hành chính từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 30/10/2020.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính,  Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội). Điện thoại 04.33120203.

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Học viện không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển. 

2.3. Hồ sơ trúng tuyển

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến nơi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

3. Nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm xét tuyển

3.1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức theo 2 vòng

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

- Điểm phỏng vấn được tính thang điểm 100

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút

3.2. Thời gian, địa điểm xét tuyển  

- Thời gian tổ chức xét tuyển: Trong tháng 11/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau);

- Địa điểm tổ chức xét tuyển: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nơi nhận:

   - Bộ Xây dựng (để b/cáo);

   - Dán công khai tại bảng tin;

   - TTTT và TC (Website HV);

   - Báo ND;

   - Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Hữu Hà

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Tải Hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (Phiếu đăng ký dự tuyển và Đơn cam kếtTại đây

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207