Chương trình mới

TẬP HUẤN LUẬT XÂY DỰNG 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn

Ngày 18/6/2014, Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7 đã ban hành Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13 ), có hiệu thực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Để triển khai các nội dung của Luật Xây dựng, Chính phủ Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn quan trọng như: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhằm giúp các địa phương/đơn vị kịp thời cập nhật, thực hiện đúng và có hiệu quả các nội dung mới của Luật Xây dựng và các nghị định hướng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức tập huấn Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn. Chương trình tập huấn bao gồm các modul

- Modul 1: Luật Xây dựng 2014 (Luật số 50/2014/QH13).

- Modul 2: Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP).

- Modul 3: Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ).

- Modul 4: Nghị định về quy hoạch xây dựng (Nghị định số 44/2015/NĐ-CP) .

- Modul 5: Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).

- Modul 6: Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

Tùy theo yêu cầu, địa phương/đơn vị có thể lựa chọn các modul phù hợp đề tổ chức tập huấn. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị mong muốn được cộng tác với các địa phương/đơn vị để tổ chức các khóa tập huấn nêu trên.

Địa chỉ liên hệ mở các lớp trên: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội,  ĐT: (04) 35522216/33120207;  Fax: (04) 8546319;  Email:  hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn./.

 Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207