Khóa học thường xuyên

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

 1. BỘ XÂY DỰNG
 2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
  1. THÔNG BÁO MỞ LỚP
   1. Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
   2.  

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị

                - Các cá nhân có nhu cầu

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1- Tên lớp: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

2- Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

3- Kinh phí tham dự khóa học: 2.600.000đ/học viên (Học trong 10 buổi)

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ HỌC

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.  

ĐT: 024.33120207 - 0924.015456;

Email: hvcbxd@amc.edu.vn;

Website: www.amc.edu.vn;

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207