Thông báo khác

TẬP HUẤN, HỘI THẢO PHỔ BIẾN CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2021

BỘ XÂY DỰNG

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Số:3991/BXD-VP

V/v cử cán bộ tham gia “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng” năm 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 27 tháng  9  năm 2021

 

Kính gửi:  

-          Ủy ban nhân dân/Sở Xây dựng/Sở Giao thông vận tải/Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố;

-          Các Tổng Công ty, Công ty, Doanh nghiệp ngành Xây dựng;

-          Các cơ sở đào tạo chuyên ngành Xây dựng.

 

Thực hiện chương trình phổ biến văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của Bộ Xây dựng, căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BXD ngày 07/6/2021 của Bộ Xây dựng V/v “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng” năm 2021, bao gồm các nội dung sau:

1. Nội dung:

- QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư;

- QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình;

- QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tập tiếp cận sử dụng;

- Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam 5575: 2021 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

2. Thời gian:

- Tháng 11/2021 tổ chức tập huấn tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng;

- Tháng 12/2021 tổ chức tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh.

3. Địa điểm: Trên cơ sở phiếu đăng ký của đơn vị và tình hình dịch bệnh tại địa phương, thời gian và địa điểm cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau.

4. Thành phần tham dự: Tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân/ Sở Xây dựng/Sở Giao thông vận tải/Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử người tham gia tập huấn; và gửi công văn mời các Tổng Công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thảo tập huấn nêu trên. Văn bản cử người tham gia Hội thảo tập huấn đề nghị gửi về phòng Quản lý khoa học, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Ngõ 129 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội hoặc gửi email: phongqlkh.amc@gmail.com trước ngày 20/10/2021./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Lê Quang Hùng (để b/cáo);

- Vụ KHCN&MT (để p/hợp);

- Học viện AMC (để t/hiện);

- Lưu: VT, KHCN.

 

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

Vũ Ngọc Anh

 

Phụ lục: “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng” năm 2021

(Kèm theo Công văn số:      /BXD-VP ngày      /     /2021 của Bộ Xây dựng)

 

TT

Nội dung

Đối tượng

Báo cáo viên

Thời lượng và địa điểm

1

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quy hoạch bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị - nông thôn

Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia

1 buổi/địa điểm

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM

2

Tiêu chuẩn Việt Nam: QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà chung cư

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng;

 

 

1 buổi

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM

3

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình;.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng nhà dân dụng và nhà công nghiệp

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tập tiếp cận sử dụng.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng nhà chung cư, công trình công cộng

Viện Kiến trúc Quốc gia

 

1 buổi

Tại Hà Nội và TP.HCM

5

Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam 5575: 2021 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng nhà dân dụng và nhà công nghiệp

Vụ KHCN&MT, Viện KHCN

1 buổi

Tại Hà Nội và TP.HCM

 

Tổng cộng

 

 

2 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

“Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng” năm 2021

Tên đơn vị:...................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Số điện thoại:.......................Số Fax:............................E-mail ....................................

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá tập huấn kể trên:

 

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI/EMAIL

ĐĂNG KÝ NỘI DUNG TẬP HUẤN

 

NƠI ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

(Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng hoặc TP.HCM)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

   

 

...................ngày.........tháng...........năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Xin vui lòng gửi đăng ký này qua địa chỉ Email: phongqlkh.amc@gmail.com

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Bà Vũ Thị Dịu, Phòng Quản lý khoa học - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Ngõ 129 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 0948820826.

 

            Lưu ý: Đại biểu các tỉnh tham dự Hội thảo tập huấn tự lo kinh phí đi lại, ăn ở, lưu trú. Các chi phí khác về tài liệu, nước uống,... phục vụ cho Hội thảo do Ban Tổ chức hội thảo chi trả.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207