Thông báo khác

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VÀ TRAO ĐỔI CÁC VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2021

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TB-HVCBXD

 

 

Hà nội, ngày        tháng      năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình tập huấn và trao đổi các vướng mắc trong triển khai các

văn bản quy phạm pháp luật xây dựng năm 2021

Hình thức học tập: Học trực tuyến

(Thời gian dự kiến: trung tuần tháng 10/2021)

 

Năm 2021, Chính phủ ban hành các Nghị định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động xây dựng; để triển khai các Nghị định của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành các Thông tư hướng dẫn bao gồm:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, với các thông tư hướng dẫn bao gồm: thông tư số 06/2021/TT-BXD, thông tư số 10/2021/TT-BXD, thông tư số 14/2021/TT-BXD.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, với các thông tư hướng dẫn bao gồm: thông tư số 11/2021/TT-BXD, thông tư số 12/2021/TT-BXD, thông tư số 13/2021/TT-BXD.

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nhằm kịp thời cập nhật và giới thiệu các nội dung sửa đổi, bổ sung của các Nghị định, các hướng dẫn của Thông tư nêu trên đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giúp cho việc triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo tổ chức: “Chương trình tập huấn và trao đổi các vướng mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng năm 2021”, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn thuộc các doanh nghiệp xây dựng, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, tư vấn quản lý dự án, nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các cá nhân có nhu cầu.

2. Giảng viên tham gia giảng dạy: Lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, các chuyên gia và giảng viên của Học viện.

2. Thời gian tập huấn:

- Thời gian: 01 ngày – dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10/2021 (Sáng từ 8h00 đến 11h00; Chiều từ 13h30 đến 16h30)

(Thời gian cụ thể sẽ thông báo đến từng học viên sau khi tập hợp danh sách đăng ký)

3. Hình thức học: Học trực tuyến, ID và pass sẽ được Ban tổ chức cung cấp sau khi học viên đăng ký và đóng kinh phí.

4. Kinh phí khóa tập huấn: 500.000đồng/người (Năm trăm nghìn đồng)

Thông tin chuyển khoản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

          Số tài khoản: 450 10 00 015556 6 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tây

(Ghi rõ nội dung CK: Tập huấn VBPL T10 – Tên đơn vị/cá nhân – Số điện thoại)

Đề nghị các cá nhân, đơn vị gửi danh sách đăng ký trước ngày 15/10/2021 để Ban tổ chức tập hợp và thông báo lịch học cụ thể.

Thông tin đăng ký gửi về: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Ngõ 129 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, ĐT: 024.35522216 – 024.33120633 - 0966.745.786 (đ/c Lê Thanh); Email: qldt.amc@gmail.com;  Website: www.amc.edu.vn.

(Đề nghị các đồng chí học viên gửi trước các yêu cầu cần giải đáp kèm theo bản đăng ký qua Email để Ban tổ chức chuẩn bị và tổ chức giải đáp khi triển khai tập huấn)

 

 

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp;

- Các Ban QLDA;

- Các cá nhân liên quan;

- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Hữu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207