Thông báo khác

TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN (HỌC THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TB-HVCBXD

 

 

Hà nội, ngày      tháng     năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN

(Học theo hình thức trực tuyến)

         

Để tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện trong thời gian dịch bệnh, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở các khóa học theo hình thức trực tuyến, bao gồm các nội dung sau:

 

TT

Khóa học

Học phí

(đ/hv)

Thời lượng

Thời gian dự kiến khai giảng

Thời hạn nhận đăng ký

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

800.000

6 buổi

05/8/2021

25/7/2021

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

1.000.000

4 buổi

11/8/2021

30/7/2021

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

1.000.000

4 buổi

16/8/2021

06/8/2021

4

Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư xây dựng

1.100.000

8 buổi

20/8/2021

10/8/2021

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán xây dựng công trình

1.000.000

6 buổi

25/8/2012

15/8/2021

6

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

800.000

4 buổi

30/8/2021

20/8/2021

7

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

2.300.000

8 buổi

8/9/2021

30/8/2021

8

Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản trị tòa nhà

1.500.000

5 buổi

15/9/2021

05/9/2021

* Hình thức học:

- Lớp học trong giờ hành chính: sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 (02 buổi)

- Lớp học ngoài giờ hành chính: buổi tối từ 18h00 – 21h00 (01 buổi)

* Thủ tục nhập học: học viên gửi danh sách đăng ký khóa học, xác nhận thông tin chuyển khoản trước 02 ngày khai giảng, Học viện sẽ cung cấp ID, Pass tới học viên để tham dự vào lớp học. (Mỗi học viên chuẩn bị 02 ảnh 3x4cm)

 

          * Thông tin chuyển khoản: học viên nộp kinh phí học các khóa theo địa chỉ

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

          Số tài khoản: 450 10 00 015556 6 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tây

(Đề nghị ghi rõ nội dung CK: Tên khóa học – Tên đơn vị/cá nhân – Số điện thoại)

* Đăng ký tham gia khóa học: Các đơn vị, cá nhân gửi danh sách đăng ký theo mẫu qua địa chỉ Email: qldt.amc@gmail.com.

Thông tin liên lạc và giải đáp thắc mắc: 024.35522216 – 024.33120633 - 0966.745.786 (đ/c Lê Thanh); Website: www.amc.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ quan, công ty, doanh nghiệp;

- UBND các xã, phường, quận, huyện;

- Các Ban QLDA;

- Các cá nhân liên quan;

- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

TS.Trần Hữu Hà

 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

 

TT

Họ tên

Tên đơn vị công tác

Tên khóa học đăng ký

Số điện thoại cá nhân

E-mail

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207