Chương trình mới

TẬP HUẤN CÁC NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ XÂY DỰNG NĂM 2021


CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn các Nghị định mới về xây dựng năm 2021

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

1. Đối tượng:

Lãnh đạo doanh nghiệp,Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, tư vấn quản lý dự án, nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các cá nhân có nhu cầu.

2. Thời gian: 12 tiết (1,5 ngày)

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT

Nội dung

 

 

 

1

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Những quy định chung

- Quản lý thi công xây dựng công trình

- Bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng: bảo hành CTXD; bảo trì CTXD; đánh giá an toàn công trình; xử  lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng, phá dỡ công trình xây dựng

- Sự cố trong thi công và khai thác sử dụng công trình: sự cố CTXD; sự cố gây mất ATLĐ trong thi công XDCT;

2

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

- Quy định chung

- Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng; Tổng mức đầu tư xây dựng

- Dự toán xây dựng: dự toán XD công trình; Dự toán gói thầu xây dựng

- Định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

- Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

-Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí phái đầu tư xây dựng

- Quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng

3

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Những quy định chung

- Lập, thẩm định phê duyệt dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng

- Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

- Xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài

- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

 

Trao đổi thảo luận

 


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207