Khóa học thường xuyên

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁC ĐƠN VỊ KHU VỰC PHÍA BẮC TRONG THÁNG 3, THÁNG 4 NĂM 2021

THÔNG BÁO

Mở các lớp bồi dưỡng cho các đơn vị Khu vực phía Bắc

Học tại: Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị

(Các lớp khai giảng trong tháng 3, tháng 4 năm 2021)

                             

Kính gửi: 

- Thủ trưởng đơn vị 

- Các tổ chức

- Các cá nhân có nhu cầu

    Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, hàng tháng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Đào tạo bồi dưỡng tại Học viện và các địa phương. Trong tháng 3, tháng 4/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc học tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

1. LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng cuối tháng 3/2021            

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học:

 + Học Quản lý dự án ĐTXD: 1.100.000đ/học viên (Học trong 06 buổi tối)

 + Học Nghiệp vụ đấu thầu: 800.000đ/học viên (Học trong 06 buổi tối)

 + Học Quản lý dự án và Đấu thầu: 1.700.000đ/học viên (Học trong 10 buổi tối)

2. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng cuối tháng 3/2021

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 2.600.000đ/học viên (Học trong 10 buổi tối)

3. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

- Khai giảng:  Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 4/2021

- Thời gian: học trong 06 buổi, các buổi tối từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.500.000đ/học viên

4. LỚP BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

- Khai giảng:  Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 4/2021

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.300.000đ/học viên (Học trong 06 buổi tối)

5. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG    TRÌNH

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 4/2021

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày

- Kinh phí khoá học: 1.500.000đ/học viên (Học trong 10 buổi tối)

6. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 4/2021

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày

- Kinh phí khóa học: 1.450.000đ/học viên (Học trong 08 buổi tối)

7. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 4/2021

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.000.000đ/học viên (Học trong 05 buổi tối)

8. LỚP BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN 

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 4/2019

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 800.000đ/học viên (Học trong 04 buổi tối)

9. LỚP BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 4/2021

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.350.000đ/học viên (Học trong 08 buổi tối)

Các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký học hoặc đăng ký trực tiếp về địa chỉ:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Địa chỉ: Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội hoặc Ngõ 129, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 024.35522216/33120633; Fax: 024.33120209; Email:qldt.amc@gmail.com; hvcbxd@amc.edu.vn Website: www.amc.edu.vn./.

 


Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, QLĐT, V.ĐT&HTQT

                                                                      GIÁM ĐỐC                                                                       TRẦN HỮU HÀ

                                     

 

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207