Thông báo khác

QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207