Khóa học thường xuyên

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ HẠNG I,II,III

CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kiến trúc sư Hạng I

 

            I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

          - Viên chức giữ chức danh kiến trúc sư (Hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kiến trúc sư (Hạng I);

          - Viên chức đang giữ chức danh kiến trúc sư (Hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh kiến trúc sư hạng II tối thiểu là 02 (hai) năm.

            II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:

            2.1. Mục tiêu chung:

          Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành kiến trúc sư (KTS), đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Kiến trúc sư (Hạng I).         

          2.2. Mục tiêu cụ thể đối với kiến trúc sư Hạng I - Mã số: V.04.01.01:

          Trang bị cho người học các kiến thức, thái độ và kỹ năng sau:

          a) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thực hiện định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

          b) Chủ trì tổ chức biên soạn, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, quản lý trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng;

          c) Chủ trì nghiên cứu đề xuất các phương án đầu tư khoa học công nghệ và chế độ quản lý kỹ thuật trong công tác thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng phù hợp với tình hình, đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước và từng địa phương;

          d) Chủ nhiệm đồ án hoặc chủ trì bộ môn chuyên ngành của các loại đồ án quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các cấp công trình; chủ nhiệm lập tất cả các nhóm dự án;

          đ) Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

          e) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và tương đương trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

          g) Chủ trì chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước;

          h) Chủ trì biên soạn, biên tập các tài liệu, giáo trình hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các chức danh kiến trúc sư hạng thấp hơn.

            III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Stt

Nội dung

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận và Thực hành

Ôn tập và kiểm tra

A

phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước

84

32

48

08

CĐ 1

Định hướng chính sách phát triển chương trình quốc gia về quy hoạch xây dựng của Việt Nam

24

10

16

 

CĐ 2

Định hướng chính sách phát triển chương trình quốc gia về kiến trúc

24

10

16

 

CĐ 3

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng

24

12

16

 

 

Ôn tập và kiểm tra

08

 

 

08

B

Phần II: Kiến thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên ngành

104

32

64

08

CĐ 4

Kỹ năng quản lý, làm việc của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế kiến trúc và quy hoạch xây dựng

24

08

16

 

CĐ 5

Kỹ năng xây dựng chương trình , đề tài, nghiên cứu cơ bản , nghiên cứu phát triển

24

08

16

 

CĐ 6

Một số kỹ năng nghiên cứu, hoạt động chuyên môn kiến trúc sư

24

08

16

 

CĐ 7

Những kỹ năng bổ trợ cho kiến trúc sư trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ

24

08

16

 

 

Ôn tập và kiểm tra

08

 

 

08

 

TỔNG CỘNG (A+B)

192

64

112

16

C

Phần III: Tìm hiểu thực tế và báo cáo thu hoạch

44

04

40

 

 

Tìm hiểu thực tế

24

 

24

 

 

Hướng dẫn biết báo cáo thu hoạch

4

04

 

 

 

Viết thuyết minh và báo cáo thu hoạch

16

 

16

 

D

Khai giảng, bế giảng

04

 

04

 

 

TỔNG CỘNG (A+B+C+D)

240

 

 

 


 

CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kiến trúc sư Hạng II

 

            I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

          - Viên chức giữ chức danh kiến trúc sư (Hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kiến trúc sư (Hạng II);

          - Viên chức đang giữ chức danh kiến trúc sư (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh kiến trúc sư hạng III tối thiểu là 03 (ba) năm.

            II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:

            2.1. Mục tiêu chung:

          Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành kiến trúc sư (KTS), đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Kiến trúc sư (Hạng II).

            2.2. Mục tiêu cụ thể đối với kiến trúc sư Hạng II - Mã số: V.04.01.02:

            Trang bị cho người học các kiến thức, thái độ và kỹ năng sau:

          a. Tham mưu giúp cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hiện định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

          b. Tổ chức biên soạn, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, quản lý trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng;

          c. Tham gia nghiên cứu đề xuất các phương án đầu tư khoa học công nghệ và chế độ quản lý kỹ thuật trong công tác thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng phù hợp với tình hình, đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước và từng địa phương;

          d. Chủ nhiệm đồ án hoặc chủ trì bộ môn chuyên ngành của các loại đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô dân số tương đương với đô thị loại II trở xuống, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn; chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp II trở xuống; chủ nhiệm lập dự án nhóm B, nhóm C;

          e. Tham gia nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

          f. Tham gia thực hiện các đề tài cấp nhà nước; chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

          g. Tham gia chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước;

          h. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, biên tập các tài liệu, giáo trình hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng cho các chức danh kiến trúc sư hạng thấp hơn theo yêu cầu phát triển lực lượng cơ sở; tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các chức danh kiến trúc sư hạng thấp hơn.

            III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

            Stt

Nội dung

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận và Thực hành

Ôn tập và kiểm tra

A

Phần I:  kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước

64

22

34

08

CĐ1

Định hướng, chiến lược phát triển về quy hoạch xây dựng, kiến trúc phục vụ phát triển đô thị

16

06

10

 

CĐ2

Quy định pháp luật về quy hoạch, thiết kế xây dựng

20

08

12

 

CĐ3

Xu hướng phát triển  và những tiến bộ trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng.

20

08

12

 

 

Ôn tập và kiểm tra

08

 

 

08

B

Phần II: kiến thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên ngành

128

42

78

08

CĐ4

Quản lý thiết kế xây dựng công trình

24

08

16

 

CĐ5

Kỹ năng nghiên cứu, hoạt động chuyên môn  trong lĩnh vực kiến trúc, quy  hoạch xây dựng

24

08

16

 

CĐ6

Kỹ năng xây dựng chương trình, đề tài, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng

      24

08

16

 

CĐ7

Kỹ năng công chúng

16

06

10

 

CĐ8

Kỹ năng đàm phán

16

06

10

 

CĐ9

Kỹ năng xử lý tình huống

16

06

10

 

 

Ôn tập và kiểm tra

08

 

 

08

 

TỔNG CỘNG (A+B)

192

64

112

16

C

Phần III: tìm hiểu thực tế và báo cáo thu hoạch

44

04

40

 

 

Tìm hiểu thực tế

24

 

24

 

 

Hướng dẫn biết báo cáo thu hoạch

04

04

 

 

 

Viết thuyết minh và báo cáo thu hoạch

16

 

16

 

D

Khai giảng, bế giảng

04

 

04

 

 

TỔNG CỘNG (A+B+C+D)

240

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kiến trúc sư hạng III

 

            I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

          - Viên chức giữ chức danh kiến trúc sư (hạng III) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kiến trúc sư (hạng III);

          - Viên chức chuyên ngành kiến trúc sư đang giữ chức danh kiến trúc sư trợ lý nghiên cứu hoặc tương đương tối thiểu 3 (ba) năm thời gian kinh nghiệm đối với trình độ đại học giữ chức danh kiến trúc sư trợ lý nghiên cứu.

            II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:

            2.1. Mục tiêu chung:

          Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành kiến trúc sư (KTS), đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Kiến trúc sư (Hạng III).

            2.2. Mục tiêu cụ thể đối với kiến trúc sư Hạng III - Mã số: V.04.01.03:

            Trang bị cho người học các kiến thức, thái độ và kỹ năng sau:

a) Tham gia thực hiện các định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

b) Tham gia biên soạn, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, quản lý trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng;

c) Tham gia thực hiện các đồ án quy hoạch hoặc thiết kế công trình, lập dự án do các kiến trúc sư hạng cao hơn chủ trì; chủ nhiệm đồ án hoặc chủ trì bộ môn chuyên ngành của các loại đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn; chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp III, IV; chủ nhiệm lập dự án nhóm C;

d) Tham gia nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

đ) Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ; chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

e) Tham gia chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước;

g) Tham gia biên soạn, biên tập các tài liệu, giáo trình hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo yêu cầu phát triển lực lượng cơ sở.

            III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

            Stt

Nội dung

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận và Thực hành

Ôn tập và kiểm tra

A

Phần I:  kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước

88

32

48

08

CĐ1

Định hướng, chính sách, quy định về quy hoạch xây dựng, kiến trúc của Việt Nam

20

08

12

 

CĐ2

Quy định pháp luật về công tác  thiết kế xây dựng công trình và quy hoạch xây dựng

20

08

12

 

CĐ3

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng

20

08

12

 

CĐ4

Xu hướng phát triển và những tiến bộ đóng góp trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch

20

08

12

 

Mọi thông tin liên hệ với:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Trụ sở chính: Km số 10 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội ( ngõ 129 - đường Trần Phú - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội)

ĐĂNG KÝ HỌC

Học viên vui lòng gửi thông tin đăng ký học vào địa chỉ Email: hvcbxd@amc.edu.vn;hoặc đăng ký trực tiếp qua website: www.amc.edu.vn

Nội dung thông tin đăng ký học gồm: 

- Họ và tên;

- Số điện thoại;

- Tên khóa học

- Đơn vị công tác

Mọi thắc mắc học viên có thể gọi điện thoại theo số: 0922.116366 / (024)35522216 / 33120207 để được giải đáp


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207