MỞ LỚP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG TRÌNH ĐỘ A2 (THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC...)

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

---------- 

Số: 112 /TB-HVCBXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------- 

 

Hà Nội, ngày 30  tháng 11 năm 2020


THÔNG BÁO

Mở lớp Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng trình độ A2

(Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam)

                                                         Học tại: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

(Học trong/ ngoài giờ hành chính)

Khai giảng: Dự kiến giữa tháng 01/2021

           Kính gửiThủ trưởng các đơn vị

         

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở lớp Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng trình độ A2 (Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu khoá học:

Nhằm trang bị cho học viên khả năng sử dụng ngôn ngữ thuộc chuyên ngành xây dựng như tổng quan về ngành xây dựng, các vị trí trong ngành, máy móc hạng nặng, các hoạt động trên công trường....; học viên có thể áp dụng tốt ngôn ngữ tiếng Anh trong các giao tiếp thuộc các chủ đề trên.

Kết thúc khoá học, học viên có thể:

Hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến các lĩnh vực đề cập đến trong khóa học và diễn đạt các nhu cầu giao tiếp cơ bản, tìm hiểu thông tin trong công việc chuyên môn hằng ngày và trên công trường xây dựng. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, công việc, vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc ở văn phòng hoặc trên công trường.

2. Thời gian học: Khoá học thực hiện trong 30 buổi, học ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần (có thể linh hoạt về thời gian).

3. Giảng viên: Giảng viên của Học viện: Tham gia giảng dạy là các giảng viên có phương pháp giảng dạy hiện đại và lôi cuốn, nhiều người từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Học viện, cấp Bộ. Trong khóa học có sự tham gia của giáo viên nước ngoài để tăng khả năng giao tiếp và sự tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài của học viên.

4. Tài liệu: Giáo trình mới nhất theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

5. Đối tượng học viên: Cán bộ Bộ Xây dựng, cán bộ công tác tại các Công ty, Tổng Công ty, Tập đoàn, Doanh nghiệp và các cá nhân (đã có kiến thức Tiếng Anh trình độ A1 - tương đương trình độ A trước đây) có nhu cầu.

6. Kinh phí:     

- Kinh phí khóa học là 3.000.000 đồng/người (Ba triệu đồng chẵn).

- Số lượng học viên: tối đa 15 người/ lớp

- Học viên tự túc tiền ăn, ở, đi lại trong quá trình học tập.

7. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ tham dự tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng trình độ (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

8. Địa điểm học: Học tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Km 10, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, ĐT: 024.33120725;

Website: www.amc.edu.vn.

Email: vuthanhhuong1968@gmail.com

Thời gian nhận danh sách đến hết ngày 10/01/2021

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, QLĐT, V.ĐT&HTQT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

TS.Phạm Văn Bộ

 

 

Mẫu đăng ký lớp Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng trình độ A2

Đơn vị: .....................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................

Số điện thoại: .........................................................................................

Đăng ký các cán bộ có tên dưới đây tham gia lớp học

 

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Số di động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207