Thông báo khác

AMC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ ĐĂNG KÝ XÉT NGHIỆM NHANH

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

Số: 70/TB-HVCBXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

Và đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thực hiện công văn số 95/TB-BXD ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Xây dựng ngày 03/8/2020;

Thực hiện Công văn số 3762/BXD-VP ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.

Thời gian qua, Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Dịch bệnh đã lan rộng trên 37 tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây lan nhanh đến nhiều địa phương khác. Nhằm tiếp tục bảo vệ sức khỏe của cán bộ, viên chức và người lao động, yêu cầu Trưởng các đơn vị phổ biến, tuyên truyền, đề cao kỷ luật, kỷ cương;nâng caotrách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai, quát triệt tới cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các Thông báo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 3576/BXD-VP ngày 27/7/2020; Số 95/TB-BXD ngày 04/8/2020; Số 3762/BXD-CP ngày 04/8/2020 và Thông báo số 68/TB-HVCBXD ngày 27/7/2002 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Học viện đã được gửi đến các đơn vị.

2. Đối với cán bộ, viên chức và người lao động đã từng đến thành phố Đà Nẵng công tác, du lịch, thăm quan từ ngày 01/7/2020 đến nay đã trở về địa phương:

- Phải liên hệ ngay với Trạm Y tế phường tại nơi cư trú để xét nghiệm phát hiện sớm nhiễm bệnh theo quy định.Trường hợp cần thiết liên hệ bác sĩ  Nguyễn văn Dũng - Bệnh viện Xây dựng, số điện thoại: 0967.741.616 để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể)

- Khai báo y tế bắt buộc và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định như: Thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, duy trì khoảng cách tối thiểu giữa người với người trong các hoạt động thường xuyên; Tthực hiện khai báo y tế và cách ly theo quy định đối với các cán bộ, viên chức và người lao động đã từng đến các địa điểm cụ thể theo các thông báo khẩn số 15,16,17,21,22 của Bộ Y tế.

3. Lập danh sách  cán bộ, viên chức và người lao động  tại đơn vị mình đã từng đi về từ thành phố Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 01/7/2020 đến nay theo biểu mẫu kèm theo Thông báo này và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính (Đ/c Nguyễn Thị Hồng Dung) chậm nhất là 14h00 ngày 06 tháng 8 năm 2020, để phòng Tổ chức- Hành chính tổng hợp danh sách đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 báo cáo Bộ Xây dựng.

4. Yêu cầu cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện cài đặt ứng dụng “Bluezone” trên điện thoại cá nhân, nhằm truy viết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm, đồng thời cảnh báo khi tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19.

5. Phòng Tổ chức - Hành chính chủ động đôn đốc, tổng hợp danh sách cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị Báo cáo Bộ Xây dựng; Thường xuyên vệ sinh bàn, ghế ở các phòng họp trước các cuộc họp và cuối ngày làm việc; Bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang  phòng dịch tại các địa điểm (Thang máy, Nhà ăn và Cổng bảo vệ).

6. Trung tâm Dịch vụchỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt cho cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và khách đến liên hệ công tác trước khi vào trụ sở Học viện.

7. Trung tâm Thông tin và Tạp chí đăng tải kịp thời các thông báo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên trang Website của Học viện. Chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ làm việc và họp trực tuyến của Bộ Xây dựng để ứng phó trong trường hợp cần thiết, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ công việc của Học viện.

8. Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

9. Các đơn vị tiếp tục duy trì các hoạt động liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 tại Học viện, cụ thể:

- Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện phải đeo khẩu trang nơi công cộng và trong Trụ sở Học viện theo quy định.

- Tăng cường công tác vệ sinh hàng ngày tại phòng làm việc, khu hành lang, khu nhà vệ sinh,…;

- Thường xuyên rửa tay, sát khuẩn; duy trì khoảng cách tối thiểu giữa người với người trong các hoạt động thường xuyên theo quy định;

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để B/c);

- Các PGĐ;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng

Phó Giám đốc Học viện

 

 

 

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

DANH SÁCH

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số 70/TB-HVCBXD ngày 06 tháng 8 năm 2020)

TT

Họ và tên

Địa điểm đến

Thời gian đi-đến

Khai báo y tế (Ngày/tháng)

Xét nghiệm nhanh (Ngày/tháng)

Thời gian cách ly

Ghi chú

Đã khai báo

Chưa khai báo

Đã xét nghiệm

Chưa xét nghiệm

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Trưởng đơn vị

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207