THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

  1. BỘ XÂY DỰNG
  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
  3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ
  4. ---------
  5. Số: 64/TB-HVCBXD
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  3. ---------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

(Học trong giờ hành chính)

------------------------

Kính gửi: Lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị

Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

Nhằm bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng đi học:

Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung chương trình:

Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Học các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Khai giảng ngày 01/8/2020

-  Địa điểm học: tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Ngõ 129 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

4. Kinh phí và thủ tập nhập học:

4.1. Kinh phí khoá học: 3.000.000đ/học viên

Kinh phí trên do cá nhân hoặc đơn vị cử cán bộ đi học chi trả.

Học viên nộp tiền mặt khi đến nhập học hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị: 450-10-00-015556-6 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây.

4.2. Thủ tục nhập học: Mỗi học viên khi nhập học cần nộp:

- Quyết định của đơn vị cử đi học

- Bản phô tô công chứng chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên đối với công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương

- 02 ảnh cỡ 3x4

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự lớp học đăng ký trực tiếp hoặc gửi danh sách theo mẫu đính kèm về địa chỉ sau trước ngày 28/7/2020 để xác nhận tham gia:

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Ngõ 129 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 024.33541339- 0916.396.878 (đ/c Hoàng Hiền); Email : viendaotaoccvc@gmail.com./.

Nơi nhận:                                                                

     - Như trên;

     - Lưu VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Hữu Hà

-------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”

(Học trong giờ hành chính)

Tên cơ quan, đơn vị: .................................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................. Điện thoại:...................................................................

TT

Họ tên

Sinh ngày

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

Địa chỉ Email

1

     

     

                                                                                   ................, ngày ............ tháng ....... năm 2020

                                                                                             ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu) 

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207