DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI NĂM 2016

(AMC)
Chủ nhiệm: AMC - Tình trạng: Hoàn thành

  DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI NĂM 2016

TT

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI

Chủ nhiệm đề tài

Năm nghiệm thu

Tóm tắt nội dung

I

 

 

 

 

 

1

CS 01-2016

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo hành và bảo trì công trình xây dựng
Hợp đồng số 25/HVCBXD-HĐKHCN ngày 07/3/2016 (tháng 3-8/2016)

ThS Vũ Hoàng Ngọc

2018

Tải về

2

HĐ thuê khoán CM

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 01/HĐTKCM-BSTL ngày 21/3/2016  "BD kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS" theo TT 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của BXD
* BBTL số 01/2016/BBNT&TLHĐ-BSTL ngày 14/6/2016

ThS Phạm Ngọc Hải

2016

Tải về

3

CS 02-2016

Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn kiến thức Luật an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp ngành xây dựng.                      Hợp đồng số 86/HVCBXD-HĐKHCN ngày 17/5/2016 (tháng 5-7/2016)

ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn

2016

Tải về

4

CS 03-2016

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp truyền thông nhằm đẩy mạnh công tác phát triển thương hiệu Học viện.             Hợp đồng số 91/HVCBXD-HĐKHCN ngày 20/5/2016 (tháng 5-11/2016)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

2017

Tải về

5

CS 04-16

Nghiên cứu xây dựng chương trình: “Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám đốc, ban quản lý dự án cho Vincom1, bồi dưỡng thẩm định dự án và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình cho công ty Tài chính điện lực HN, tập huấn Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (thông tư 06;07;08;09/2016) cho Vinacomin và Mobile phone và các đơn vị khác”.                                 Hợp đồng số 98/HVCBXD-HĐKHCN ngày 27/5/2016 (tháng 5-6/2016)

ThS. Trần Thị Thu Hà

2016

Tải về

6

CS 05-16

Nghiên cứu xây dựng chương trình: “Chương trình bồi dưỡng quản lý tài chính kế toán đơn vị sự nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức cho đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng; chương trình tập huấn NĐ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD, NĐ số 37/2015 NĐ-CP ngày 22/4/2015 của chính phủ quy định chi tiết về HĐXD”.                                    Hợp đồng số 99/HVCBXD-HĐKHCN ngày 27/5/2016 (tháng 5-6/2016)

ThS. Đặng Thị Dinh Loan

2016

Tải về

7

CS 06-16

Nghiên cứu xây dựng chương trình: “Bồi dưỡng quản lý hợp đồng xây dựng theo quy định hiện hành và thông lệ quốc tế cho Lào Cai; Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản lý tài chính và giải ngân cho Lào Cai; Tập huấn thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và  quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước  (thông tư 08,09 của Bộ TC)”.               Hợp đồng số 100/HVCBXD-HĐKHCN ngày 27/5/2016 (tháng 5-6/2016)

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

2016

Tải về

8

CS 07-16

Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho kiểm soát viên tại các tổng công ty thuộc Bộ xây dựng, các tổng công ty có vốn góp của Bộ xây dựng.                                          Hợp đồng số 101/HVCBXD-HĐKHCN ngày 27/5/2016 (tháng 5-6/2016)

ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn

2016

Tải về

9

CS 08-16

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu Tiếng Anh giao tiếp trình độ B1 chuẩn Châu Âu.                                             Hợp đồng số 109/HVCBXD-HĐKHCN ngày 31/5/2016 (tháng 5-12/2016)

ThS. Phan Quỳnh Hoa

2017

Tải về

10

CS 09-16

Các chủ đề luyện nói tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập quốc tế (Trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu) – Topics for speaking English in international integration.                       Hợp đồng số 110/HVCBXD-HĐKHCN ngày 31/5/2016 (tháng 5-12/2016)

ThS. Vũ Thị Thanh Hương

2017

Tải về

11

CS 10-16

Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng cho an toàn, vệ sinh viên.                                                   Hợp đồng số 102/HVCBXD-HĐKHCN ngày 27/5/2016 (tháng 6-9/2016)

ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn

2017

Tải về

12

CS 12-16

Nghiên cứu biên soạn tài liệu đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu.                                                  Hợp đồng số 120/HVCBXD-HĐKHCN ngày 16/6/2016 (tháng 6-8/2016)

ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn

2016

Tải về

13

CS 13-16

Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn bộ đề kiểm tra trắc nghiệm đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu                                    Hợp đồng số 119/HVCBXD-HĐKHCN ngày 16/6/2016 (tháng 6-8/2016)

ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn

2016

Tải về

14

CS 14-16

Nghiên cứu biên soạn tài liệu đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư.                                                         Hợp đồng số 121/HVCBXD-HĐKHCN ngày 16/6/2016 (tháng 6-8/2016)

ThS. Trần Thị Thu Hà

2016

Tải về

15

CS 15-16

Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn bộ đề kiểm tra trắc nghiệm đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư                                                   Hợp đồng số 122/HVCBXD-HĐKHCN ngày 16/6/2016 (tháng 6-8/2016)

ThS. Trần Thị Thu Hà

2016

Tải về

16

CS 16-16

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn nâng cao nếp sống văn hoá công sở trong các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng                            Hợp đồng số 145/HDKHCN-HVCBXD ngày 11/7/2016

ThS. Đinh Minh Tuấn

2017

Tải về

17

CS 17-16

Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp                       Hợp đồng số 158/HDKHCN-HVCBXD ngày 22/7/2016

ThS. Đỗ Thị Hồng Mai

2017

Tải về

18

CS 18-16

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.                    Hợp đồng số 164/HDKHCN-HVCBXD ngày 8/8/2016

ThS. Phạm Thị Thu Hiền

2017

Tải về

19

CS 19-16

Xây dựng mẫu chuẩn về hình thức trình bày giáo trình, tài liệu; và thực hiện chỉnh sửa theo mẫu chuẩn đối với một số giáo trình, tài liệu phục vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.                                                Hợp đồng số 184/HĐKHCN-HVCBXD ngày 30/8/2016

ThS. Đinh Minh Tuấn

2018

Tải về

20

CS 20-16

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát và đánh giá đầu tư.                                              Hợp đồng số 102/HVCBXD-HĐKHCN ngày 7/9/2016 (tháng 6-12/2016)

ThS. Đặng Thị Dinh Loan

2017

Tải về

21

CS 21-16

Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý kinh tế đô thị.                 Hợp đồng số 192/HVCBXD-HĐKHCN ngày 07/9/2016 (tháng 5-12/2016)

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

2017

Tải về

22

HĐ thuê khoán CM

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 151/2016/HĐTKCM-BSTL ngày 15/7/2016  "Biên soạn bộ tài liệu giảng dạy dành cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BXD".

ThS. Đỗ Thị Hồng Mai

2016

Tải về

23

HĐ thuê khoán CM

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 152/2016/HĐTKCM-BSTL ngày 15/7/2016  "Biên soạn bộ tài liệu giảng dạy dành cho cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư 1//2015/TT-BXD"".

ThS. Phạm Ngọc Hải

2016

Tải về

24

CS 22-16

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban QLDA ĐTXD khu vực. Hợp đồng số 242/HVCBXD-HĐKHCN ngày 16/11/2016 (tháng 11/2016-4/2017)

ThS. Vũ Hoàng Ngọc

2019

Tải về

25

CS 23-16

Biên soạn tài liệu tiếng Anh giao tiếp trình độ A2 chuẩn châu Âu
Hợp đồng số 255/HVCBXD-HĐKHCN ngày 2/12/2016 (tháng 12/2016)

ThS. Đỗ Bình Giang

2018

Tải về


Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207