Vật liệu xây dựng

.

Bộ Xây dựng vừa có đánh giá cung cầu mặt hàng xi măng năm 2017, dự báo cân đối cung cầu năm 2018 và đề xuất, kiến nghị các giải ...

.

Thay đổi cơ cấu hàng hóa bằng cách giảm tỷ lệ xi măng đóng bao, tăng tỷ lệ xi măng rời là chiến lược sản xuất mới đang được VICEM tập trung triển khai. ...