Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

.

Xét về tổng thể, quy hoạch đô thị trong thời gian qua vẫn bảo đảm yêu cầu, đáp ứng vai trò nhiệm vụ và phù hợp xu thế phát triển. ...