Hợp tác quốc tế

.

Sáng ngày 03/3/2017, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã có buổi làm việc và ký Biên bản ghi nhớ với Đại học ...