Doanh nghiệp

.

Điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ quy định mới tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. Theo quy định mới, các doanh nghiệp gồm: ...