Doanh nghiệp

.

Thông thường, người lãnh đạo thường được hiểu là “người cầm lái vĩ đại”, là vạch ra phương hướng chiến lược, là quyết định những việc cao “tít trời mây”... ...