Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

.

 (Chinhphu.vn) - Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm cung cấp những thông tin khách quan về thực trạng chất lượng bồi dưỡng. ...