AMC tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../TB-HVCBXD

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25/7/2020 về công tác phòng chống dịch COVID-19;

          Thực hiện Công điện khẩn Số: 05/CĐ-UBND hồi 10h30 ngày 26/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,

TRIENKHAIPHONGCHONGCOVID19

Để đảm bảo thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, của UBND thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Học viện. Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, thông báo các trường hp cán b, viên chc và người lao động trong đơn v mình (Từ ngày 18/7/2020 đến nay) có đến thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi hoặc tiếp xúc với người nhim và nghi nhim Covid-19, phải tự cách ly, thực hiện khai báo y tế với chính quyền Sở tại. Đồng thời chủ động theo dõi tình hình sức khỏe. Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường như: (Ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực) phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Trung tâm Dch v chỉ đạo việc thc hin nhim v kim tra thân nhit cho cán b, viên chc, người lao động, hc viên và khách đến liên h công tác trước khi vào trụ sở Học viện; Ăn trưa bố trí theo suất để đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch; Thông báo công tác phòng, chống dịch đến các đơn vị liên kết.

3. Phòng Tổ chức - Hành chính bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt phòng dịch tại các địa điểm (Thang máy, Nhà ăn và Cổng bảo vệ).

4. Các đơn vị tiếp tục duy trì các hoạt động liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 tại Học viện, cụ thể:

- Toàn th cán b, viên chc và người lao động ca Hc vin phải đeo khẩu trang nơi công cộng và trong Trụ sở Học viện theo quy định.

- Tăng cường công tác vệ sinh hàng ngày tại phòng làm việc, khu hành lang, khu nhà vệ sinh,…;

- Thường xuyên rửa tay, sát khuẩn; duy trì khoảng cách tối thiểu giữa người với người trong các hoạt động thường xuyên theo quy định;

- Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành tại đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, không được để gián đoạn, tồn đọng, đặc biệt là những nhiệm vụ, công việc có thời hạn.

- Chủ động, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, các hoạt động của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị mình có khả năng lây nhiễm hoặc thuộc đối tượng cần cách ly theo quy định và báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Học viện (hoặc thông qua Phòng Tổ chức- Hành chính) để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

5. Phân viện miền Trung, miền Nam chủ động theo dõi, diễn biến tình hình dịch bệnh ở khu vực; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định và thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Học viện về tình hình thực hiện phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị.

6. Các đơn v lp danh sách cán b viên chc, người lao động trở về từ Đà Nẵng kể từ ngày 18/7/2020 đến nay theo biểu mẫu kèm theo Thông báo này và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính (Đ/c Nguyễn Thị Hồng Dung) chậm nhất là 10h00 ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện các nội dung trên ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để B/c);

- Các PGĐ;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng